Home

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 oktober 2021.#Delphine Aupicon e.a. tegen Europese dienst voor extern optreden.#Openbare dienst – Ambtenaren – Tijdelijke functionarissen – Arbeidscontractanten – Bezoldiging – In een derde land tewerkgesteld personeel van EDEO – Artikel 10 van bijlage X bij het Statuut – Jaarlijkse evaluatie van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Richtsnoeren voor de methode van vaststelling van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Besluit waarbij het percentage van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden voor in Ghana tewerkgesteld personeel op 20 % wordt vastgesteld – Geen opstelling van de door de richtsnoeren vereiste vragenlijst – Procedurele onregelmatigheid – Kennelijke beoordelingsfout.#Zaak T-655/18.

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 oktober 2021.#Delphine Aupicon e.a. tegen Europese dienst voor extern optreden.#Openbare dienst – Ambtenaren – Tijdelijke functionarissen – Arbeidscontractanten – Bezoldiging – In een derde land tewerkgesteld personeel van EDEO – Artikel 10 van bijlage X bij het Statuut – Jaarlijkse evaluatie van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Richtsnoeren voor de methode van vaststelling van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Besluit waarbij het percentage van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden voor in Ghana tewerkgesteld personeel op 20 % wordt vastgesteld – Geen opstelling van de door de richtsnoeren vereiste vragenlijst – Procedurele onregelmatigheid – Kennelijke beoordelingsfout.#Zaak T-655/18.

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 oktober 2021 –
Aupicon e.a./EDEO

(Zaak T‑655/18)

„Openbare dienst – Ambtenaren – Tijdelijke functionarissen – Arbeidscontractanten – Bezoldiging – In een derde land tewerkgesteld personeel van EDEO – Artikel 10 van bijlage X bij het Statuut – Jaarlijkse evaluatie van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Richtsnoeren voor de methode van vaststelling van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Besluit waarbij het percentage van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden voor in Ghana tewerkgesteld personeel op 20 % wordt vastgesteld – Geen opstelling van de door de richtsnoeren vereiste vragenlijst – Procedurele onregelmatigheid – Kennelijke beoordelingsfout”

1.

Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Onderzoek van een middel ten gronde zonder eerst uitspraak te doen over de ontvankelijkheid ervan – Beoordelingsbevoegdheid van de Unierechter

(Art. 263 VWEU)

(zie punten 43, 44)

2.

Ambtenaren – Bezoldiging – Financiële regeling voor in een derde land tewerkgestelde ambtenaren – Toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Toekenningsvoorwaarden – Jaarlijkse herziening en evaluatie – Verplichting voor de instellingen om algemene uitvoeringsbepalingen vast te stellen – Geen verplichting

(Ambtenarenstatuut, art. 110 en bijlage X, art. 10)

(zie punten 53‑58)

3.

Ambtenaren – Statuut – Algemene uitvoeringsbepalingen – Vaststellingsprocedure – Verplichting van de administratie om het advies van het comité voor het Statuut in te winnen – Geen verplichting

(Ambtenarenstatuut, art. 110 en bijlage X, art. 10)

(zie punt 64)

4.

Ambtenaren – Bezoldiging – Financiële regeling voor in een derde land tewerkgestelde ambtenaren – Toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Vaststelling – Beoordelingsbevoegdheid van de administratie – Rechterlijk toezicht – Grenzen

(zie punt 77)

5.

Ambtenaren – Handelingen van de administratie – Vermoeden van geldigheid – Betwisting – Bewijslast – Verplichting om aanwijzingen te geven die de rechtmatigheid van de handeling ter discussie kunnen stellen

(zie punt 80)

6.

Ambtenaren – Bezoldiging – Financiële regeling voor in een derde land tewerkgestelde ambtenaren – Toelage wegens bijzondere levensomstandigheden – Toekenningsvoorwaarden – Verplichting voor de instellingen om de procedure voor de vaststelling van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden in acht te nemen – Niet-nakoming – Gevolgen

(Ambtenarenstatuut, bijlage X, art. 10)

(zie punten 138, 139)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 270 VWEU tot nietigverklaring van, ten eerste, het besluit van de directeur-generaal Begroting en Administratie van EDEO van 19 december 2017 betreffende de vaststelling van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden zoals bedoeld in artikel 10 van bijlage X bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, voor zover daarbij het percentage van die toelage voor in Ghana tewerkgesteld personeel van de Europese Unie wordt vastgesteld op 20 % van het referentiebedrag en, ten tweede en voor zover nodig, verzoekers’ salarisafrekeningen over de maand januari 2018 voor zover daarbij dat besluit voor het eerst wordt toegepast

Dictum

1)

Het besluit van de directeur-generaal Begroting en Administratie van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) van 19 december 2017 betreffende de vaststelling van de in artikel 10 van bijlage X bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie bedoelde toelage wegens bijzondere levensomstandigheden voor het begrotingsjaar 2018 wordt nietig verklaard, voor zover daarbij het percentage van die toelage voor in Ghana tewerkgesteld personeel van de Europese Unie per 1 januari 2018 wordt vastgesteld op 20 % van het referentiebedrag.

2)

De door EDEO over januari 2018 opgestelde salarisafrekeningen van Delphine Aupicon en van de andere verzoekende partijen wier namen zijn opgenomen in de bijlage, worden nietig verklaard, voor zover daarbij met ingang van 1 januari 2018 toepassing wordt gegeven aan het besluit van EDEO van 19 december 2017 om het percentage van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden voor in Ghana tewerkgesteld personeel van de Unie vast te stellen op 20 % van het referentiebedrag.

3)

EDEO wordt verwezen in de kosten.