Home

Zaak C-339/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 16 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roemenië) — SC Romenergo SA, Aris Capital SA / Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van kapitaal – Vennootschapsrecht – Aandelen die zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt – Financiële beleggingsmaatschappij – Nationale regeling die een bovengrens vaststelt voor de deelneming in het kapitaal van bepaalde financiële beleggingsmaatschappijen – Wettelijk vermoeden van onderling overleg)

Zaak C-339/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 16 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roemenië) — SC Romenergo SA, Aris Capital SA / Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van kapitaal – Vennootschapsrecht – Aandelen die zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt – Financiële beleggingsmaatschappij – Nationale regeling die een bovengrens vaststelt voor de deelneming in het kapitaal van bepaalde financiële beleggingsmaatschappijen – Wettelijk vermoeden van onderling overleg)

16.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 390/9


Arrest van het Hof (Negende kamer) van 16 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roemenië) — SC Romenergo SA, Aris Capital SA / Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Zaak C-339/19) (1)

(Prejudiciële verwijzing - Vrij verkeer van kapitaal - Vennootschapsrecht - Aandelen die zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt - Financiële beleggingsmaatschappij - Nationale regeling die een bovengrens vaststelt voor de deelneming in het kapitaal van bepaalde financiële beleggingsmaatschappijen - Wettelijk vermoeden van onderling overleg)

(2020/C 390/12)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Verwerende partij: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Dictum

Artikel 63 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale maatregel die voorziet in een bovengrens van 5 % voor de deelneming in het kapitaal van een financiële beleggingsmaatschappij indien deze maatregel niet wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang, hetgeen aan de verwijzende rechter staat om na te gaan.


(1)PB C 255 van 29.7.2019.