Home

Zaak C-704/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 29 april 2021 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje [Niet-nakoming – Staatssteun – Steun voor de uitrol van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden in de Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (autonome gemeenschap Castilla-La Mancha, Spanje) – Besluit (EU) 2016/1385 – Onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun – Niet-uitvoering binnen de gestelde termijn]

Zaak C-704/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 29 april 2021 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje [Niet-nakoming – Staatssteun – Steun voor de uitrol van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden in de Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (autonome gemeenschap Castilla-La Mancha, Spanje) – Besluit (EU) 2016/1385 – Onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun – Niet-uitvoering binnen de gestelde termijn]

5.7.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 263/5


Arrest van het Hof (Negende kamer) van 29 april 2021 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-704/19) (1)

(Niet-nakoming - Staatssteun - Steun voor de uitrol van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden in de Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (autonome gemeenschap Castilla-La Mancha, Spanje) - Besluit (EU) 2016/1385 - Onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun - Niet-uitvoering binnen de gestelde termijn)

(2021/C 263/06)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Stromsky, P. Arenas en P. Němečková, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: S. Jiménez García, gemachtigde)

Dictum

1)

Het Koninkrijk Spanje heeft niet voldaan aan de verplichtingen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 288, vierde alinea, VWEU en de artikelen 3 en 4 van besluit (EU) 2016/1385 van de Commissie van 1 oktober 2014 betreffende de steunmaatregel SA.27408 (C 24/10 (ex NN 37/10, ex CP 19/09) door de autoriteiten van Castilla-La Mancha ten uitvoer gelegd voor de uitrol van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden in Castilla-La Mancha, door niet binnen de gestelde termijn alle nodige maatregelen te nemen om de bij artikel 1 van dat besluit onwettig en met de interne markt onverenigbaar verklaarde staatssteun van Telecom Castilla-La Mancha SA terug te vorderen, door niet aan te tonen dat alle nog uitstaande betalingen van de genoemde steun zijn geannuleerd, en door de Europese Commissie niet binnen de gestelde termijn in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen om aan dat besluit te voldoen.

2)

Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 413 van 9.12.2019.