Home

Zaak C-399/19: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 29 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e.a. (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Elektronische-communicatienetwerken en -diensten – Richtlijn 2002/20/EG – Artikel 12 – Administratieve bijdragen die worden opgelegd aan ondernemingen die een elektronische-communicatiedienst of -netwerk aanbieden – Administratieve kosten van de nationale regelgevende instantie die door een bijdrage kunnen worden gedekt – Jaarlijks overzicht van de administratieve kosten en van het totale bedrag van de geïnde bijdragen)

Zaak C-399/19: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 29 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e.a. (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Elektronische-communicatienetwerken en -diensten – Richtlijn 2002/20/EG – Artikel 12 – Administratieve bijdragen die worden opgelegd aan ondernemingen die een elektronische-communicatiedienst of -netwerk aanbieden – Administratieve kosten van de nationale regelgevende instantie die door een bijdrage kunnen worden gedekt – Jaarlijks overzicht van de administratieve kosten en van het totale bedrag van de geïnde bijdragen)

31.8.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 287/18


Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 29 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e.a.

(Zaak C-399/19) (1)

(Prejudiciële verwijzing - Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Elektronische-communicatienetwerken en -diensten - Richtlijn 2002/20/EG - Artikel 12 - Administratieve bijdragen die worden opgelegd aan ondernemingen die een elektronische-communicatiedienst of -netwerk aanbieden - Administratieve kosten van de nationale regelgevende instantie die door een bijdrage kunnen worden gedekt - Jaarlijks overzicht van de administratieve kosten en van het totale bedrag van de geïnde bijdragen)

(2020/C 287/26)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Verwerende partijen: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, Postepay SpA, voorheen PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

in tegenwoordigheid van: Telecom Italia SpA, Fastweb SpA, Wind Tre SpA, Sky Italia SpA, Vodafone Omnitel BV, Vodafone Italia SpA

Dictum

1)

Artikel 12, lid 1, onder a), van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, moet aldus worden uitgelegd dat uitsluitend de kosten die verband houden met de in die bepaling genoemde drie categorieën werkzaamheden van de nationale regelgevende instantie, waaronder de functies van regulering, toezicht, geschillenbeslechting en sanctionering — en niet alleen de kosten die voortvloeien uit de werkzaamheid van marktregulering ex ante — kosten zijn die kunnen worden gedekt door een bijdrage die krachtens die bepaling wordt opgelegd aan ondernemingen die een elektronische-communicatiedienst of -netwerk aanbieden.

2)

Artikel 12, lid 2, van richtlijn 2002/20, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/140, moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan het in die bepaling bedoelde jaarlijks overzicht wordt gepubliceerd na de afsluiting van het begrotingsjaar waarin de administratieve bijdragen zijn geïnd, en de nodige aanpassingen worden doorgevoerd in de loop van een begrotingsjaar dat niet direct volgt op het begrotingsjaar waarin die bijdragen zijn geïnd.


(1)PB C 312 van 16.9.2019.