Home

Zaak C-923/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 17 december 2019 — Van Ameyde España S.A. / GES Seguros y Reaseguros S.A.

Zaak C-923/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 17 december 2019 — Van Ameyde España S.A. / GES Seguros y Reaseguros S.A.

30.3.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 17 december 2019 — Van Ameyde España S.A. / GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Zaak C-923/19)

(2020/C 103/17)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Supremo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster tot cassatie: Van Ameyde España S.A.

Verweerster in cassatie: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Prejudiciële vraag

Staat artikel 3, laatste alinea, van richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, gelezen in samenhang met artikel 1 ervan, in de weg aan een uitlegging van de nationale wetgeving (artikel 5, lid 2, van de Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor [wet inzake de wettelijke aansprakelijkheid en de verzekering in het motorrijtuigenverkeer]) volgens welke in gevallen als dat van het hoofdgeding schade aan de oplegger uitgesloten is van dekking door de verplichte verzekering van de trekkervrachtwagen of trekker op grond dat de oplegger moet worden gelijkgesteld met de in de trekkervrachtwagen of trekker vervoerde goederen, of nog dat de oplegger één enkel voertuig vormt met de trekkervrachtwagen of de trekker wat materiële schade betreft?