Home

Zaak T-46/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Griekenland / Commissie [“ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Oppervlaktesteunregeling – Begrip, blijvend grasland’ – Artikel 4, lid 1, onder h), van verordening (EU) nr. 1307/2013 – Geïntegreerd beheers- en controlesysteem – Essentiële controles – Verordening nr. 1306/2013 – Motiveringsplicht”]

Zaak T-46/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Griekenland / Commissie [“ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Oppervlaktesteunregeling – Begrip, blijvend grasland’ – Artikel 4, lid 1, onder h), van verordening (EU) nr. 1307/2013 – Geïntegreerd beheers- en controlesysteem – Essentiële controles – Verordening nr. 1306/2013 – Motiveringsplicht”]

9.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 378/28


Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Griekenland / Commissie

(Zaak T-46/19) (1)

(“ELGF en Elfpo - Van financiering uitgesloten uitgaven - Oppervlaktesteunregeling - Begrip, blijvend grasland’ - Artikel 4, lid 1, onder h), van verordening (EU) nr. 1307/2013 - Geïntegreerd beheers- en controlesysteem - Essentiële controles - Verordening nr. 1306/2013 - Motiveringsplicht”)

(2020/C 378/33)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou en A. Vasilopoulou, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Konstantinidis, J. Aquilina en A. Sauka, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot gedeeltelijke nietigverklaring van uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1841 van de Commissie van 16 november 2018 tot onttrekking aan financiering door de Europese Unie van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB 2018, L 298, blz. 34), voor zover het betrekking heeft op de uitgaven die de Helleense Republiek heeft verricht

Dictum

1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1841 van de Commissie van 16 november 2018 tot onttrekking aan financiering door de Europese Unie van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) wordt nietig verklaard voor zover daarbij aan de Helleense Republiek een forfaitaire correctie wordt opgelegd van 2 % op de ontkoppelde rechtstreekse steun, ten bedrage van 12 342 563,07 EUR voor het begrotingsjaar 2016 en 12 060 282,13 EUR voor het begrotingsjaar 2017.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Europese Commissie en de Helleense Republiek dragen hun eigen kosten.


(1)PB C 93 van 11.3.2019.