Home

Zaak T-652/19: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Elevolution — Engenharia / Commissie (“Overheidsopdrachten – Financieel Reglement – Uitsluiting van procedures voor het plaatsen van opdrachten en van procedures voor de toekenning van uit het EOF gefinancierde subsidies gedurende drie jaar – Motiveringsplicht – Beginsel van behoorlijk bestuur – Recht om te worden gehoord – Kennelijke beoordelingsfout – Evenredigheid”)

Zaak T-652/19: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Elevolution — Engenharia / Commissie (“Overheidsopdrachten – Financieel Reglement – Uitsluiting van procedures voor het plaatsen van opdrachten en van procedures voor de toekenning van uit het EOF gefinancierde subsidies gedurende drie jaar – Motiveringsplicht – Beginsel van behoorlijk bestuur – Recht om te worden gehoord – Kennelijke beoordelingsfout – Evenredigheid”)

21.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/18


Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Elevolution — Engenharia / Commissie

(Zaak T-652/19) (1)

(“Overheidsopdrachten - Financieel Reglement - Uitsluiting van procedures voor het plaatsen van opdrachten en van procedures voor de toekenning van uit het EOF gefinancierde subsidies gedurende drie jaar - Motiveringsplicht - Beginsel van behoorlijk bestuur - Recht om te worden gehoord - Kennelijke beoordelingsfout - Evenredigheid”)

(2022/C 128/25)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Elevolution — Engenharia SA (Amadora, Portugal) (vertegenwoordigers: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer en C. García Fernández, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: I. Melo Sampaio, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 12 juli 2019 tot uitsluiting van verzoekster van deelname aan aanbestedingsprocedures en procedures voor de toekenning van uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierde subsidies gedurende drie jaar, alsmede de bekendmaking van de informatie met betrekking tot deze uitsluiting.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Elevolution — Engenharia, SA wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen die van de procedure in kort geding.


(1)PB C 399 van 25.11.2019.