Home

Zaak T-729/19: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2020 — Dinamo/EUIPO (Favorit) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Favorit – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

Zaak T-729/19: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2020 — Dinamo/EUIPO (Favorit) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Favorit – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

5.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 329/15


Arrest van het Gerecht van 8 juli 2020 — Dinamo/EUIPO (Favorit)

(Zaak T-729/19) (1)

(“Uniemerk - Aanvraag voor Uniewoordmerk Favorit - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

(2020/C 329/32)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Dinamo GmbH (Bazel, Zwitserland) (vertegenwoordiger: C. Weil, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Söder, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 18 september 2019 (zaak R 985/2019-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken Favorit als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Dinamo GmbH wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 423 van 16.12.2019.