Home

Zaak C-10/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 10 januari 2020 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

Zaak C-10/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 10 januari 2020 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

11.5.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/23


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 10 januari 2020 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Zaak C-10/20)

(2020/C 161/30)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Flightright GmbH

Verwerende partij: Eurowings GmbH

Prejudiciële vragen

1)

Moet de compensatieregeling bij annulering in artikel 5 juncto artikel 7 van verordening (EG) nr. 261/2004 (1) aldus worden uitgelegd dat ook passagiers die meer dan een uur vóór de geplande vertrektijd met een andere vlucht naar hun eindbestemming worden gebracht en vroeger op die eindbestemming aankomen dan met de geplande (geannuleerde) vlucht het geval zou zijn geweest, compensatie verkrijgen met overeenkomstige toepassing van artikel 7 van deze verordening?

2)

a)

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: kan op basis van artikel 7, lid 2, van verordening (EG) nr. 261/2004 het volgens artikel 7, lid 1, van deze verordening in beginsel verschuldigde compensatiebedrag worden verlaagd naargelang van de vliegafstand, wanneer de aankomsttijd van de andere vlucht vóór de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht ligt?

b)

Indien vraag 2 a) bevestigend wordt beantwoord: kan de mogelijkheid van verlaging worden uitgesloten wanneer de aankomsttijd van de andere vlucht te ver vóór de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht ligt, bijvoorbeeld meer dan drie uur?