Home

Zaak C-649/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2020 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer — uitgebreid) van 23 september 2020 in de gevoegde zaken T-515/13 RENV en T-719/13 RENV, Koninkrijk Spanje e.a./Europese Commissie

Zaak C-649/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2020 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer — uitgebreid) van 23 september 2020 in de gevoegde zaken T-515/13 RENV en T-719/13 RENV, Koninkrijk Spanje e.a./Europese Commissie

29.3.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 110/13


Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2020 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer — uitgebreid) van 23 september 2020 in de gevoegde zaken T-515/13 RENV en T-719/13 RENV, Koninkrijk Spanje e.a./Europese Commissie

(Zaak C-649/20 P)

(2021/C 110/13)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordigers: S. Centeno Huerta en S. Jiménez García, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht van 23 september 2020, Koninkrijk Spanje e.a./Commissie, in de gevoegde zaken T-515/13 RENV en T-719/13 RENV, EU:T:2020:434;

vernietiging van besluit 2014/200/EU van de Commissie van 17 juli 2013 betreffende de door Spanje ten uitvoer gelegde steunmaatregel SA.21233 C/11 (ex NN/2011, ex CP 137/06) — Belastingregeling voor bepaalde leaseovereenkomsten met het oog op financiering, ook Spaanse belasting-leaseregeling genoemd (1);

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

1.

Het Gerecht heeft artikel 47 van het Handvest, gelezen in samenhang met artikel 256 VWEU, geschonden vanwege ontoereikende motivering met betrekking tot het onderzoek van de selectiviteit in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, en inbreuk gemaakt op de beginselen inzake terugvordering.

2.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 107, lid 1, VWEU, met betrekking tot de selectiviteit van de maatregel.

3.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging en de toepassing van de beginselen van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheid in het kader van de controle op steun in de zin van artikel 108 VWEU, ten gevolge van de gebruikte onderzoeksmethode en doordat het beide beginselen heeft uitgehold.

4.

Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging en de toepassing van de voor terugvordering geldende beginselen.


(1)PB 2014, L 144, blz. 1.