Home

Zaak T-425/20: Arrest van het Gerecht van 6 april 2022 — KU / EDEO (“Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Personeel van EDEO – Psychisch geweld – Administratief onderzoek – Artikel 12 bis van het Statuut – Verzoek om bijstand – Afwijzing van het verzoek – Artikel 24 van het Statuut – Motiveringsplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Redelijke termijn – Aansprakelijkheid”)

Zaak T-425/20: Arrest van het Gerecht van 6 april 2022 — KU / EDEO (“Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Personeel van EDEO – Psychisch geweld – Administratief onderzoek – Artikel 12 bis van het Statuut – Verzoek om bijstand – Afwijzing van het verzoek – Artikel 24 van het Statuut – Motiveringsplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Redelijke termijn – Aansprakelijkheid”)

20.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 237/47


Arrest van het Gerecht van 6 april 2022 — KU / EDEO

(Zaak T-425/20) (1)

(“Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Personeel van EDEO - Psychisch geweld - Administratief onderzoek - Artikel 12 bis van het Statuut - Verzoek om bijstand - Afwijzing van het verzoek - Artikel 24 van het Statuut - Motiveringsplicht - Kennelijk onjuiste beoordeling - Redelijke termijn - Aansprakelijkheid”)

(2022/C 237/59)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: KU (vertegenwoordiger: A. Tymen, advocaat)

Verwerende partij: Europese dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: S. Marquardt, R. Spáč, G. Pasqualetti en E. Orgován, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 270 VWEU tot, ten eerste, nietigverklaring van het besluit van EDEO van 17 september 2019 tot afwijzing van verzoekster verzoek om bijstand en, ten tweede, vergoeding van de schade die zij als gevolg van psychisch geweld zou hebben geleden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

KU wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 297 van 7.9.2020.