Home

Zaak T-730/20: Arrest van het Gerecht van 23 maart 2022 — ON / Commissie (“Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Bezoldiging – Ontheemdingstoelage – Artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII bij het Statuut – Retroactieve weigering – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Artikel 85 van het Statuut – Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding”)

Zaak T-730/20: Arrest van het Gerecht van 23 maart 2022 — ON / Commissie (“Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Bezoldiging – Ontheemdingstoelage – Artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII bij het Statuut – Retroactieve weigering – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Artikel 85 van het Statuut – Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding”)

16.5.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/38


Arrest van het Gerecht van 23 maart 2022 — ON / Commissie

(Zaak T-730/20) (1)

(“Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Bezoldiging - Ontheemdingstoelage - Artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII bij het Statuut - Retroactieve weigering - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Artikel 85 van het Statuut - Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding”)

(2022/C 198/54)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ON (vertegenwoordiger: N. de Montigny, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Bohr en A.-C. Simon, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep krachtens artikel 270 VWEU tot, ten eerste, nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 12 maart 2020 om van verzoeker de terugbetaling van het bedrag van 38 897,39 EUR te verlangen dat onverschuldigd is betaald als gevolg van de onterechte betaling van de ontheemdingstoelage sinds zijn aanwerving en, ten tweede, vergoeding van de schade die hij door de late correctie van deze onterechte betaling door de Commissie heeft geleden

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

ON wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 44 van 8.2.2021.