Home

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 6 oktober 2021.#NZ tegen Europese Commissie.#Openbare dienst – Ambtenaren – Aanwerving – Intern vergelijkend onderzoek COM/1/AD 10/18 – Besluit om verzoeksters naam niet op de reservelijst van het vergelijkend onderzoek te plaatsen – Motiveringsplicht – Geheim van de werkzaamheden van de jury – Ruime beoordelingsbevoegdheid van de jury – Geen mededeling over voorlopige cijfers en de weging van de elementen waaruit de mondelinge toets bestaat.#Zaak T-668/20.

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 6 oktober 2021.#NZ tegen Europese Commissie.#Openbare dienst – Ambtenaren – Aanwerving – Intern vergelijkend onderzoek COM/1/AD 10/18 – Besluit om verzoeksters naam niet op de reservelijst van het vergelijkend onderzoek te plaatsen – Motiveringsplicht – Geheim van de werkzaamheden van de jury – Ruime beoordelingsbevoegdheid van de jury – Geen mededeling over voorlopige cijfers en de weging van de elementen waaruit de mondelinge toets bestaat.#Zaak T-668/20.

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 6 oktober 2021 –
NZ/Commissie

(Zaak T‑668/20)

„Openbare dienst – Ambtenaren – Aanwerving – Intern vergelijkend onderzoek COM/1/AD 10/18 – Besluit om verzoeksters naam niet op de reservelijst van het vergelijkend onderzoek te plaatsen – Motiveringsplicht – Geheim van de werkzaamheden van de jury – Ruime beoordelingsbevoegdheid van de jury – Geen mededeling over voorlopige cijfers en de weging van de elementen waaruit de mondelinge toets bestaat”

1.

Ambtenaren – Vergelijkend onderzoek – Besluit tot niet-plaatsing op de reservelijst – Motiveringsplicht – Omvang – Eerbiediging van het geheim van de werkzaamheden – Gebruik door de jury van een voorlopig cijfer – Verenigbaarheid met de eerbiediging van het geheim van de werkzaamheden

(Ambtenarenstatuut, art. 25, tweede alinea, 90 en 91 en bijlage III, art. 6)

(zie punten 35‑38, 48‑51)

2.

Ambtenaren – Vergelijkend onderzoek – Vergelijkend onderzoek op de grondslag van examens en bewijsstukken – Toepassing van de beoordelingscriteria en de weging ervan – Beoordelingsbevoegdheid van de jury – Rechterlijk toezicht – Omvang

(Ambtenarenstatuut, bijlage III)

(zie punten 59‑69)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 270 VWEU tot nietigverklaring van het na heronderzoek genomen besluit van de jury van 29 april 2020 om verzoeksters naam niet op te nemen op de reservelijst van intern vergelijkend onderzoek COM/1/AD 10/18

Dictum

1)

Het besluit van 29 april 2020 waarbij de jury van intern vergelijkend onderzoek COM/1/AD 10/18 na heronderzoek heeft geweigerd om de naam van NZ op te nemen op de reservelijst met het oog op de aanwerving van administrateurs van de rang AD 10 op het gebied „Coördinatie, communicatie, beheer van personele en budgettaire middelen, audit”, wordt nietig verklaard.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.