Home

Zaak T-486/20: Beroep ingesteld op 3 augustus 2020 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse)

Zaak T-486/20: Beroep ingesteld op 3 augustus 2020 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse)

28.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/25


Beroep ingesteld op 3 augustus 2020 — H&H/EUIPO — Giuliani (Swisse)

(Zaak T-486/20)

(2020/C 320/56)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd (Hong Kong, China) (vertegenwoordigers: D. Rose, L. Flascher, solicitors, en N. Saunders, QC)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Giuliani SpA (Milaan, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekster voor het Gerecht

Betrokken merk: Uniebeeldmerk Swisse in rood, zwart en wit — Uniemerk nr. 3 252 152

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 25 mei 2020 in zaak R 2185/2019-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van de artikelen 63, lid 2, en 95, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

schending van artikel 146, lid 7, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7 juncto artikel 59 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.