Home

Zaak T-572/20: Beroep ingesteld op 7 september 2020 — Spisto/Commissie

Zaak T-572/20: Beroep ingesteld op 7 september 2020 — Spisto/Commissie

3.11.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 371/27


Beroep ingesteld op 7 september 2020 — Spisto/Commissie

(Zaak T-572/20)

(2020/C 371/31)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Amanda Spisto (Amsterdam, Nederland) (vertegenwoordiger: N. de Montigny, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het besluit van 24 september 2019 nietig te verklaren waarbij haar verzoek om heronderzoek van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/371/19-1 is afgewezen;

voor zover nodig, het besluit tot afwijzing van de klacht van 26 mei 2020 nietig te verklaren;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij drie middelen aan.

1.

Eerste middel, ontleend aan een exceptie van onwettigheid van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op basis waarvan het bestreden besluit is genomen, op grond dat deze in strijd is met de beginselen van rechtszekerheid, transparantie en voorziebaarheid, niet alleen wat de beoordeling van de selectiecriteria betreft maar ook van de “relevantie” die door de leden van de EPSO-jury moet worden beoordeeld en bepaald in het kader van de toets “Talent Screener”.

2.

Tweede middel, ontleend aan het ontbreken van motivering van het bestreden besluit. Betoogd wordt dat na het besluit van de EPSO-jury op basis van het bestreden besluit niet kan worden beoordeeld hoe de beoordeling heeft plaatsgevonden, welke criteria zijn gehanteerd en de wijze waarop de relevantie voor de vragen werd beoordeeld.

3.

Derde middel, ontleend aan het feit dat het bestreden besluit een kennelijke beoordelingsfout bevat.