Home

Zaak C-189/21: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 5 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — R. en R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Verordening (EU) nr. 1306/2013 – Bijlage II – Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 10 – Verordening (EU) nr. 1107/2009 – Artikel 55, eerste alinea, en tweede alinea, eerste zin – Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening – Gemeenschappelijke voorschriften – Gehele of gedeeltelijke verlaging of uitsluiting van de in het kader van het GLB ontvangen steun – Niet-naleving van de voorschriften inzake de randvoorwaarden – Gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat in de betrokken lidstaat niet of niet langer is toegelaten en waarvan, in dit laatste geval, de opgebruiktermijn is verstreken]

Zaak C-189/21: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 5 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — R. en R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Verordening (EU) nr. 1306/2013 – Bijlage II – Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 10 – Verordening (EU) nr. 1107/2009 – Artikel 55, eerste alinea, en tweede alinea, eerste zin – Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening – Gemeenschappelijke voorschriften – Gehele of gedeeltelijke verlaging of uitsluiting van de in het kader van het GLB ontvangen steun – Niet-naleving van de voorschriften inzake de randvoorwaarden – Gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat in de betrokken lidstaat niet of niet langer is toegelaten en waarvan, in dit laatste geval, de opgebruiktermijn is verstreken]

4.7.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 257/12


Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 5 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — R. en R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Zaak C-189/21) (1)

(Prejudiciële verwijzing - Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Verordening (EU) nr. 1306/2013 - Bijlage II - Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 10 - Verordening (EU) nr. 1107/2009 - Artikel 55, eerste alinea, en tweede alinea, eerste zin - Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening - Gemeenschappelijke voorschriften - Gehele of gedeeltelijke verlaging of uitsluiting van de in het kader van het GLB ontvangen steun - Niet-naleving van de voorschriften inzake de randvoorwaarden - Gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat in de betrokken lidstaat niet of niet langer is toegelaten en waarvan, in dit laatste geval, de opgebruiktermijn is verstreken)

(2022/C 257/16)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: R. en R.

Verwerende partij: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dictum

Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 10 — zoals vastgesteld in bijlage II van verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad — waarin wordt verwezen naar artikel 55, eerste alinea, en tweede alinea, eerste zin, van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat die beheerseis ook betrekking heeft op het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat in de betrokken lidstaat niet of niet langer is toegelaten, en waarvan, in dit laatste geval, de opgebruiktermijn is verstreken.


(1)PB C 228 van 14. 6.2021.