Home

Zaak C-787/21: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 17 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Estaleiros Navais de Peniche SA / Município de Aveiro, Navaltagus — Reparação e Construção Naval SA, Navalrocha — Sociedade de Construção e Reparações Navais SA (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken – Richtlijn 89/665/EEG – Artikel 1, lid 3 – Procesbelang – Toegang tot beroepsprocedures – Inschrijver die bij een definitief geworden besluit van de aanbestedende dienst is uitgesloten, omdat hij niet alle gronden voor de afwijzing van zijn inschrijving heeft betwist – Geen procesbelang)

Zaak C-787/21: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 17 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Estaleiros Navais de Peniche SA / Município de Aveiro, Navaltagus — Reparação e Construção Naval SA, Navalrocha — Sociedade de Construção e Reparações Navais SA (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken – Richtlijn 89/665/EEG – Artikel 1, lid 3 – Procesbelang – Toegang tot beroepsprocedures – Inschrijver die bij een definitief geworden besluit van de aanbestedende dienst is uitgesloten, omdat hij niet alle gronden voor de afwijzing van zijn inschrijving heeft betwist – Geen procesbelang)

4.7.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 257/14


Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 17 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Estaleiros Navais de Peniche SA / Município de Aveiro, Navaltagus — Reparação e Construção Naval SA, Navalrocha — Sociedade de Construção e Reparações Navais SA

(Zaak C-787/21) (1)

(Prejudiciële verwijzing - Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken - Richtlijn 89/665/EEG - Artikel 1, lid 3 - Procesbelang - Toegang tot beroepsprocedures - Inschrijver die bij een definitief geworden besluit van de aanbestedende dienst is uitgesloten, omdat hij niet alle gronden voor de afwijzing van zijn inschrijving heeft betwist - Geen procesbelang)

(2022/C 257/19)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal Administrativo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Estaleiros Navais de Peniche SA

Verwerende partijen: Município de Aveiro, Navaltagus — Reparação e Construção Naval SA, Navalrocha — Sociedade de Construção e Reparações Navais SA

Dictum

Artikel 1, lid 3, van richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken, zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een inschrijver die bij een definitief geworden besluit van de aanbestedende dienst werd uitgesloten van een aanbestedingsprocedure, het besluit tot gunning van die opdracht kan aanvechten. In dit verband is het irrelevant dat de afgewezen inschrijver aanvoert dat de opdracht hem eventueel wel zou kunnen worden gegund indien de aanbestedende dienst na de nietigverklaring van dit besluit zou beslissen om een nieuwe gunningsprocedure te beginnen.


(1) Datum van neerlegging: 16.12.2021.