Home

Zaak T-72/21: Arrest van het Gerecht van 23 november 2022 — Bowden en Young / Europol (“Ambtenarenzaken – Tijdelijke functionarissen – Personeelsleden van Europol – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie – Verlies van nationaliteit van een lidstaat – Opzegging van de overeenkomst – Artikel 47 ,onder a), iii) van de RAP – Verzoek om afwijking van de in artikel 12, lid 2, onder a), van de RAP vastgestelde aanwervingsvoorwaarde – Weigering om een afwijking te verlenen – Motiveringsplicht – Recht om te worden gehoord – Duur van de administratieve procedure – Redelijke termijn – Gewettigd vertrouwen – Gelijke behandeling – Dienstbelang – Zorgplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling”)

Zaak T-72/21: Arrest van het Gerecht van 23 november 2022 — Bowden en Young / Europol (“Ambtenarenzaken – Tijdelijke functionarissen – Personeelsleden van Europol – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie – Verlies van nationaliteit van een lidstaat – Opzegging van de overeenkomst – Artikel 47 ,onder a), iii) van de RAP – Verzoek om afwijking van de in artikel 12, lid 2, onder a), van de RAP vastgestelde aanwervingsvoorwaarde – Weigering om een afwijking te verlenen – Motiveringsplicht – Recht om te worden gehoord – Duur van de administratieve procedure – Redelijke termijn – Gewettigd vertrouwen – Gelijke behandeling – Dienstbelang – Zorgplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling”)

23.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/36


Arrest van het Gerecht van 23 november 2022 — Bowden en Young / Europol

(Zaak T-72/21) (1)

(“Ambtenarenzaken - Tijdelijke functionarissen - Personeelsleden van Europol - Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie - Verlies van nationaliteit van een lidstaat - Opzegging van de overeenkomst - Artikel 47 ,onder a), iii) van de RAP - Verzoek om afwijking van de in artikel 12, lid 2, onder a), van de RAP vastgestelde aanwervingsvoorwaarde - Weigering om een afwijking te verlenen - Motiveringsplicht - Recht om te worden gehoord - Duur van de administratieve procedure - Redelijke termijn - Gewettigd vertrouwen - Gelijke behandeling - Dienstbelang - Zorgplicht - Kennelijk onjuiste beoordeling”)

(2023/C 24/49)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Ian James Bowden (Den Haag, Nederland) Janey Young (Den Haag) (vertegenwoordiger: N. de Montigny, advocaat)

Verwerende partij: Europol (vertegenwoordigers: A. Nunzi, O. Sajin en C. Falmagne, gemachtigden, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Met hun verzoek krachtens artikel 270 VWEU vorderen verzoekers nietigverklaring van de beslissingen van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) van 30 maart 2020, waarbij dit heeft geweigerd hun een afwijking te verlenen van de nationaliteitsvereiste die is vastgesteld in artikel 12, lid 2, onder a), van de regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden van de Europese Unie (hierna: “RAP”) en het bijgevolg hun overeenkomst heeft beëindigd op grond van artikel 47, onder b), iii), van de RAP.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Ian James Bowden et Janey Young worden verwezen in de kosten.


(1)PB C 98 van 22.3.2021.