Home

Zaak T-110/21: Arrest van het Gerecht van 27 april 2022 — Kampete / Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen met het oog op de situatie in de Democratische Republiek Congo – Bevriezing van tegoeden – Beperking van de toegang tot het grondgebied van de lidstaten – Handhaving van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen – Recht om te worden gehoord – Bewijs van de gegrondheid van de plaatsing en de handhaving op de lijst – Kennelijke beoordelingsfout – Voortbestaan van de feitelijke en juridische omstandigheden die tot de vaststelling van de beperkende maatregelen hebben geleid”)

Zaak T-110/21: Arrest van het Gerecht van 27 april 2022 — Kampete / Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen met het oog op de situatie in de Democratische Republiek Congo – Bevriezing van tegoeden – Beperking van de toegang tot het grondgebied van de lidstaten – Handhaving van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen – Recht om te worden gehoord – Bewijs van de gegrondheid van de plaatsing en de handhaving op de lijst – Kennelijke beoordelingsfout – Voortbestaan van de feitelijke en juridische omstandigheden die tot de vaststelling van de beperkende maatregelen hebben geleid”)

27.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 244/33


Arrest van het Gerecht van 27 april 2022 — Kampete / Raad

(Zaak T-110/21) (1)

(“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen met het oog op de situatie in de Democratische Republiek Congo - Bevriezing van tegoeden - Beperking van de toegang tot het grondgebied van de lidstaten - Handhaving van verzoekers naam op de lijst van betrokken personen - Recht om te worden gehoord - Bewijs van de gegrondheid van de plaatsing en de handhaving op de lijst - Kennelijke beoordelingsfout - Voortbestaan van de feitelijke en juridische omstandigheden die tot de vaststelling van de beperkende maatregelen hebben geleid”)

(2022/C 244/43)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ilunga Kampete (Kinshasa, Democratische Republiek Congo) (vertegenwoordigers: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme en T. Payan, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: B. Driessen en H. Marcos Fraile, gemachtigden)

Voorwerp

Met zijn beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoeker de nietigverklaring van besluit (GBVB) 2020/2033 van de Raad van 10 december 2020 tot wijziging van besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo (PB 2020, L 419, blz. 30), en van uitvoeringsverordening (EU) 2020/2021 van de Raad van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 9 van verordening (EG) nr. 1183/2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (PB 2020, L 419, blz. 5), voor zover die handelingen hem betreffen.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Ilunga Kampete wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 128 van 12.4.2021.