Home

Zaak T-217/21: Arrest van het Gerecht van 7 september 2022 — SB/eu-LISA (“Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Personeel van eu-LISA – Ontslagbesluit na afloop van de proeftijd – Motiveringsplicht – Normale voorwaarden voor de proeftijd – Recht om te worden gehoord – Procedurele onregelmatigheden – Zorgplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Beginsel van behoorlijk bestuur”)

Zaak T-217/21: Arrest van het Gerecht van 7 september 2022 — SB/eu-LISA (“Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Personeel van eu-LISA – Ontslagbesluit na afloop van de proeftijd – Motiveringsplicht – Normale voorwaarden voor de proeftijd – Recht om te worden gehoord – Procedurele onregelmatigheden – Zorgplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Beginsel van behoorlijk bestuur”)

31.10.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 418/25


Arrest van het Gerecht van 7 september 2022 — SB/eu-LISA

(Zaak T-217/21) (1)

(“Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Personeel van eu-LISA - Ontslagbesluit na afloop van de proeftijd - Motiveringsplicht - Normale voorwaarden voor de proeftijd - Recht om te worden gehoord - Procedurele onregelmatigheden - Zorgplicht - Kennelijk onjuiste beoordeling - Beginsel van behoorlijk bestuur”)

(2022/C 418/32)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: SB (vertegenwoordiger: H. Tagaras, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (vertegenwoordigers: M. Chiodi, gemachtigde, bijgestaan door A. Duron en D. Waelbroeck, advocaten)

Voorwerp

Beroep krachtens artikel 270 VWEU tot nietigverklaring van het besluit van het Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) van 3 augustus 2020 om verzoekers overeenkomst van arbeidscontractant na afloop van de proeftijd te beëindigen

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

SB wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 228 van 14.6.2021.