Home

Zaak T-558/21: Arrest van het Gerecht van 1 februari 2023 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk fino Cyprus Halloumi Cheese – Ouder collectief Uniewoordmerk HALLOUMI – Relatieve weigeringsgrond – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Zaak T-558/21: Arrest van het Gerecht van 1 februari 2023 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk fino Cyprus Halloumi Cheese – Ouder collectief Uniewoordmerk HALLOUMI – Relatieve weigeringsgrond – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

20.3.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/27


Arrest van het Gerecht van 1 februari 2023 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Zaak T-558/21) (1)

(“Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniebeeldmerk fino Cyprus Halloumi Cheese - Ouder collectief Uniewoordmerk HALLOUMI - Relatieve weigeringsgrond - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

(2023/C 104/41)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cyprus) (vertegenwoordigers: C. Milbradt, advocaat, en S. Malynicz, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Gája, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Papouis Dairies Ltd (Nicosia) (vertegenwoordigers: A. Pomares Caballero en M. Pomares Caballero, advocaten)

Voorwerp

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 29 november 2021 (zaak R 578/2019-2).

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Papouis Dairies Ltd.


(1)PB C 452 van 8.11.2021.