Home

Zaak T-64/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — Mainova/Commissie

Zaak T-64/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — Mainova/Commissie

19.4.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/42


Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — Mainova/Commissie

(Zaak T-64/21)

(2021/C 138/56)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Mainova AG (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Schalast, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het besluit van verweerster van 17 september 2019, zaak M.8870, nietig verklaren;

de zaak overeenkomstig artikel 68(5) van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voegen voor het eindarrest met beroepen die eveneens betrekking hebben op besluit M.8871, wegens inhoudelijke cumulatieve verknochtheid;

verweerster verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep tegen het besluit van de Commissie van 17 september 2019 waarbij de concentratie E.ON/innogy verenigbaar met de interne markt wordt verklaard, zaak M.8870 (PB 2020, C 379, blz. 16), wordt één middel aangevoerd, dat in wezen identiek is aan of vergelijkbaar is met het middel dat is aangevoerd in zaak T-63/21, Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissie.