Home

Zaak T-579/21: Beroep ingesteld op 5 november 2021 — Gusachenka/Raad

Zaak T-579/21: Beroep ingesteld op 5 november 2021 — Gusachenka/Raad

10.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 11/29


Beroep ingesteld op 5 november 2021 — Gusachenka/Raad

(Zaak T-579/21)

(2022/C 11/39)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Siarhei Gusachenka (Minsk, Belasrus) (vertegenwoordiger: D. Litvinski, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

uitvoeringsverordening (EU) 2021/997 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), nietig verklaren voor zover deze betrekking heeft op verzoeker;

uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1002 van de Raad van 21 juni 2021 tot uitvoering van besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus (2), nietig verklaren voor zover het betrekking heeft op verzoeker;

de Raad verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voert verzoeker twee middelen aan die in wezen identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met de in het kader van zaak T-556/21, Lyubetskaya/Raad aangevoerde middelen.


(1)PB 2021, L 219I, blz. 3.

(2)PB 2021, L 219I, blz. 70.