Home

Zaak C-105/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (Taxation des véhicules d’occasion exportés): Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 mei 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — P.M./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (“Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van goederen – Fiscale bepalingen – Artikel 110 VWEU – Accijns – Uitvoer van een in een lidstaat geregistreerd voertuig naar een land van de Europese Economische Ruimte (EER) – Weigering van teruggaaf van de over dat voertuig betaalde accijns ten belope van een bedrag dat evenredig is aan de gebruiksduur van dat voertuig op het grondgebied van de lidstaat waar het voertuig is geregistreerd – Beginsel van de eenmalige heffing van accijns en evenredigheidsbeginsel”)

Zaak C-105/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (Taxation des véhicules d’occasion exportés): Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 mei 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — P.M./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (“Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van goederen – Fiscale bepalingen – Artikel 110 VWEU – Accijns – Uitvoer van een in een lidstaat geregistreerd voertuig naar een land van de Europese Economische Ruimte (EER) – Weigering van teruggaaf van de over dat voertuig betaalde accijns ten belope van een bedrag dat evenredig is aan de gebruiksduur van dat voertuig op het grondgebied van de lidstaat waar het voertuig is geregistreerd – Beginsel van de eenmalige heffing van accijns en evenredigheidsbeginsel”)

3.7.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/4


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 mei 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — P.M./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

(Zaak C-105/22 (1), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (Taxation des véhicules d’occasion exportés)]

(“Prejudiciële verwijzing - Vrij verkeer van goederen - Fiscale bepalingen - Artikel 110 VWEU - Accijns - Uitvoer van een in een lidstaat geregistreerd voertuig naar een land van de Europese Economische Ruimte (EER) - Weigering van teruggaaf van de over dat voertuig betaalde accijns ten belope van een bedrag dat evenredig is aan de gebruiksduur van dat voertuig op het grondgebied van de lidstaat waar het voertuig is geregistreerd - Beginsel van de eenmalige heffing van accijns en evenredigheidsbeginsel”)

(2023/C 235/04)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Naczelny Sąd Administracyjny

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: P.M.

Verwerende partij: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Dictum

Het primaire Unierecht — met name artikel 110, eerste alinea, VWEU, het beginsel van de eenmalige heffing van accijns en het evenredigheidsbeginsel — moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling die bij de uitvoer van een personenauto die in de betrokken lidstaat is geregistreerd, niet voorziet in teruggaaf van de in deze lidstaat voor dit voertuig betaalde accijns ten belope van een bedrag dat evenredig is aan de duur van de periode waarin dat voertuig is gebruikt op het grondgebied van die lidstaat.


(1)PB C 207, van 23.5.2022.