Home

Zaak C-22/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 7 januari 2022 — T./Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zaak C-22/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 7 januari 2022 — T./Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

16.5.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/20


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 7 januari 2022 — T./Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

(Zaak C-22/22)

(2022/C 198/30)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Najwyższy

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: T. S.A.

Verwerende partij: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Prejudiciële vraag

Moeten artikel 20, lid 2, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (1) en de artikelen 11 en 20 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling die alleen televisieomroeporganisaties verbiedt om tijdens hun kinderprogramma’s reclame uit te zenden, terwijl dit verbod niet geldt voor aanbieders van audiovisuele mediadiensten op aanvraag?


(1)PB 2010, L 95, blz. 1.