Home

Zaak C-219/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rayonen sad Nessebar (Bulgarije) op 28 maart 2022 — Strafprocedure tegen QS

Zaak C-219/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rayonen sad Nessebar (Bulgarije) op 28 maart 2022 — Strafprocedure tegen QS

11.7.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 266/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rayonen sad Nessebar (Bulgarije) op 28 maart 2022 — Strafprocedure tegen QS

(Zaak C-219/22)

(2022/C 266/13)

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Rayonen sad Nessebar

Strafprocedure tegen

QS

Prejudiciële vraag

Moet artikel 3, lid 3, van kaderbesluit 2008/675/JBZ(1)van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als die in artikel 68, lid 1, NK, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 2, NK, volgens welke de nationale rechter die uitspraak moet doen over een vordering tot tenuitvoerlegging van de straf die is opgelegd in het kader van een eerdere door een rechter van een andere lidstaat uitgesproken veroordeling, daartoe de executiemodaliteiten van deze laatste straf kan wijzigen wanneer hij de daadwerkelijke tenuitvoerlegging daarvan gelast?


(1)PB 2008, L 220, blz. 32.