Home

Zaak C-266/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti (Roemenië) op 20 april 2022 — CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători S.A. / Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria S.P.A.

Zaak C-266/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti (Roemenië) op 20 april 2022 — CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători S.A. / Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria S.P.A.

8.8.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 303/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti (Roemenië) op 20 april 2022 — CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători S.A. / Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria S.P.A.

(Zaak C-266/22)

(2022/C 303/16)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Bucureşti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători S.A.

Verwerende partij: Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria S.P.A.

Prejudiciële vragen

1)

Staan de beginselen van rechtszekerheid en bescherming van het gewettigd vertrouwen in de weg aan een nationale regeling waarbij artikel 25 van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (1) per 5 april 2021 in nationaal recht is omgezet, en waarin is bepaald dat ondernemers op wie die Unierechtelijke bepaling niet van toepassing is, uitsluitend aan aanbestedingsprocedures kunnen blijven deelnemen indien zij vóór de datum van inwerkingtreding van die wetswijziging inschrijvingen hebben ingediend?

2)

Staan de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en evenredigheid bedoeld in artikel 18, lid 1, junctis artikel 2, lid 1, punt 13, en artikel 49 van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de weg aan de uitsluiting van een inschrijver op grond van een door de regering van de lidstaat vastgestelde regelgevingshandeling met kracht van wet waarbij een nieuwe regeling is ingevoerd die de definitie van ondernemer wijzigt na de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht betreffende de aanbestedingsprocedure waaraan die ondernemer deelneemt?


(1) Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB 2004 L 94, blz. 65).