Home

Zaak C-273/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrijk) op 21 april 2022 — BX / Keolis Agen SARL

Zaak C-273/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrijk) op 21 april 2022 — BX / Keolis Agen SARL

7.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 424/17


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Frankrijk) op 21 april 2022 — BX / Keolis Agen SARL

(Zaak C-273/22)

(2022/C 424/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil de Prud’hommes d’Agen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: BX

Verwerende partij: Keolis Agen SARL

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (1), aldus worden uitgelegd dat het rechtstreekse werking heeft in de relatie tussen een particuliere vervoerder, die beschikt over één concessie voor een openbare dienst, en zijn werknemers, gelet met name op de liberalisering van het spoorwegvervoer van reizigers?

2)

Wat is een redelijke termijn voor de overdracht van de opgebouwde vakantie met behoud van loon van vier weken in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003, wanneer de periode gedurende welke dat recht op vakantie met behoud van loon wordt verworven, een jaar bedraagt?

3)

Is de toepassing van een onbeperkte overdrachtstermijn bij gebreke van een — wettelijke of contractuele — nationale bepaling die deze overdracht regelt, in strijd met artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003?


(1)PB 2003, L 299, blz. 9.