Home

Zaak C-566/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud (Tsjechië) op 26 augustus 2022 — Inkreal/Dúha reality

Zaak C-566/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud (Tsjechië) op 26 augustus 2022 — Inkreal/Dúha reality

14.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 432/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud (Tsjechië) op 26 augustus 2022 — Inkreal/Dúha reality

(Zaak C-566/22)

(2022/C 432/14)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Nejvyšší soud

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Inkreal s. r. o.

Verwerende partij: Dúha reality s. r. o.

Prejudiciële vraag

Kan de toepassing van verordening (EU) nr. 1215/2012 (1) van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vanuit het oogpunt van het bestaan van een grensoverschrijdend aspect, dat een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van deze verordening, gegrond worden op de enkele omstandigheid dat twee partijen die zijn gevestigd in dezelfde lidstaat overeenkomen dat een rechterlijke instantie van een andere Unielidstaat bevoegd is?


(1)PB 2012, L 351, blz. 1.