Home

Zaak T-322/22: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2023 — UNSA Énergie / Commissie [“Staatssteun – Gereguleerde tarieven voor de verkoop van elektriciteit in Frankrijk – Verhoging van het maximum voor de gereguleerde toegang tot elektriciteit uit de op het nationale grondgebied gelegen kerncentrales van Électricité de France (EDF) die vóór 8 december 2010 in bedrijf zijn genomen – Afwijzing van een klacht – Artikel 1, onder h), van verordening (EU) 2015/1589 – Vakorganisatie – Begrip “belanghebbende””]

Zaak T-322/22: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2023 — UNSA Énergie / Commissie [“Staatssteun – Gereguleerde tarieven voor de verkoop van elektriciteit in Frankrijk – Verhoging van het maximum voor de gereguleerde toegang tot elektriciteit uit de op het nationale grondgebied gelegen kerncentrales van Électricité de France (EDF) die vóór 8 december 2010 in bedrijf zijn genomen – Afwijzing van een klacht – Artikel 1, onder h), van verordening (EU) 2015/1589 – Vakorganisatie – Begrip “belanghebbende””]

17.7.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/47


Arrest van het Gerecht van 7 juni 2023 — UNSA Énergie / Commissie

(Zaak T-322/22) (1)

(“Staatssteun - Gereguleerde tarieven voor de verkoop van elektriciteit in Frankrijk - Verhoging van het maximum voor de gereguleerde toegang tot elektriciteit uit de op het nationale grondgebied gelegen kerncentrales van Électricité de France (EDF) die vóór 8 december 2010 in bedrijf zijn genomen - Afwijzing van een klacht - Artikel 1, onder h), van verordening (EU) 2015/1589 - Vakorganisatie - Begrip “belanghebbende””)

(2023/C 252/55)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: UNSA Énergie (Bagnolet, Frankrijk) (vertegenwoordiger: M.-P. Ogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C.-M. Carrega en I. Georgiopoulos, gemachtigden)

Voorwerp

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie — dat is opgenomen in haar brief van 8 april 2022 — tot afwijzing van verzoeksters klacht tegen de verhoging door Frankrijk van de totale maximumhoeveelheid elektriciteit die Électricité de France (EDF), in het kader van de gereguleerde toegang tot elektriciteit uit de op het nationale grondgebied gelegen kerncentrales van EDF die vóór 8 december 2010 in bedrijf zijn genomen, aan andere elektriciteitsleveranciers kan overdragen, en van de prijs van de aldus overgedragen extra hoeveelheden elektriciteit.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Unsa Énergie wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van de Europese Commissie.


(1)PB C 284 van 25.7.2022.