Home

Zaak T-472/22: Beschikking van het Gerecht van 31 maart 2023 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk Near-to-Prime – Absolute nietigheidsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

Zaak T-472/22: Beschikking van het Gerecht van 31 maart 2023 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk Near-to-Prime – Absolute nietigheidsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

30.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 189/33


Beschikking van het Gerecht van 31 maart 2023 — Mocom Compounds/EUIPO — Centemia Conseils (Near-to-Prime)

(Zaak T-472/22) (1)

(“Uniemerk - Nietigheidsprocedure - Uniewoordmerk Near-to-Prime - Absolute nietigheidsgrond - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] - Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)

(2023/C 189/44)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Mocom Compounds GmbH & Co. KG (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Bornholdt advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: T. Klee, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Centemia Conseils (Angevillers, Frankrijk)

Voorwerp

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster de vernietiging en herziening van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 24 mei 2022 (zaak R 2178/2021-1).

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

2)

Elke partij draagt haar eigen kosten.


(1)PB C 359 van 19.9.2022.