Home

Zaak T-562/22: Beroep ingesteld op 9 september 2022 — Noah Clothing/EUIPO — Noah (NOAH)

Zaak T-562/22: Beroep ingesteld op 9 september 2022 — Noah Clothing/EUIPO — Noah (NOAH)

31.10.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 418/51


Beroep ingesteld op 9 september 2022 — Noah Clothing/EUIPO — Noah (NOAH)

(Zaak T-562/22)

(2022/C 418/66)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Noah Clothing LLC (New York, New York, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: W. Leppink, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Yannick Noah (Feucherolles, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniebeeldmerk NOAH — Uniemerk nr. 5 620 968

Procedure voor het EUIPO: procedure tot vervallenverklaring

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 12 juli 2022 in zaak R 504/2021-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing; voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring is afgewezen voor de waren “poloshirts” en “truien” van klasse 25;

vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij het incidentele beroep is verworpen;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad juncto artikel 19, lid 1, derde zin, en artikel 10, lid 7, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie en artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

schending van artikel 58, lid 1, onder a), en artikel 18, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het incidentele beroep dat verzoekster heeft ingesteld bij de kamer van beroep.