Home

Zaak C-8/23, Conseil national de l’ordre des médecins: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 12 januari 2023 — FH / Conseil national de l'ordre des médecins

Zaak C-8/23, Conseil national de l’ordre des médecins: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 12 januari 2023 — FH / Conseil national de l'ordre des médecins

11.4.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 127/18


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 12 januari 2023 — FH / Conseil national de l'ordre des médecins

(Zaak C-8/23, Conseil national de l’ordre des médecins)

(2023/C 127/21)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d’État (Frankrijk)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: FH

Verwerende partij: Conseil national de l'ordre des médecins

Betrokken partijen: Ministère de la Santé et de la Prévention, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Prejudiciële vraag

Kan een arts die onderdaan is van een van de lidstaten van de Europese Unie en die houder is van een in een lidstaat afgegeven opleidingstitel van medisch specialist als bedoeld in punt 5.1.2 van bijlage V bij richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (1), zich met enkel die opleidingstitel in een andere lidstaat beroepen op het bij artikel 21 van die richtlijn ingevoerde stelsel van automatische erkenning van opleidingstitels, ook al is hij houder van een door een derde staat afgegeven opleidingstitel van arts met een basisopleiding die alleen is erkend door de lidstaat waar hij zijn diploma van medisch specialist heeft behaald en die niet behoort tot die welke zijn genoemd in punt 5.1.1 van bijlage V bij die richtlijn, en stelt artikel 25, lid 4, van genoemde richtlijn de afgifte van een opleidingstitel van medisch specialist afhankelijk van het bezit van een van de in dat punt genoemde opleidingstitels van arts met een basisopleiding?


(1)PB 2005, L 255, blz. 22.