Home

Zaak C-22/23, Citadeles nekustamie īpašumi: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa (Letland) op 19 januari 2023 — SIA Citadeles nekustamie īpašumi / Valsts ieņēmumu dienests

Zaak C-22/23, Citadeles nekustamie īpašumi: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa (Letland) op 19 januari 2023 — SIA Citadeles nekustamie īpašumi / Valsts ieņēmumu dienests

11.4.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 127/19


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa (Letland) op 19 januari 2023 — SIA Citadeles nekustamie īpašumi / Valsts ieņēmumu dienests

(Zaak C-22/23, Citadeles nekustamie īpašumi)

(2023/C 127/23)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Administratīvā rajona tiesa

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SIA Citadeles nekustamie īpašumi

Verwerende partij: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciële vragen

1)

Moet het begrip “,aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten” in artikel [3], punt 7, onder c), van richtlijn 2015/849 (1) aldus worden uitgelegd dat het een afzonderlijke dienst betreft die niet voortvloeit uit en geen verband houdt met een transactie bestaande in de verhuur van een onroerend goed dat eigendom is van de verhuurder, ongeacht of de [verhuurder] er al dan niet mee heeft ingestemd dat de huurder zijn statutaire zetel in het gehuurde goed vestigt en daar transacties verricht?

2)

Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, moet het begrip “aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten” in artikel [3], punt 7, onder c), van richtlijn 2015/849 dan aldus worden uitgelegd dat in gevallen waarin het onroerende goed door een natuurlijke persoon wordt verhuurd, voor die persoon dezelfde vereisten dienen te gelden als voor een rechtspersoon of juridische constructie, ongeacht de feitelijke omstandigheden, bijvoorbeeld het aantal onroerende zaken dat die natuurlijke persoon bezit en verhuurt, het feit dat de activiteit van het verhuren van het onroerende goed geen verband houdt met de economische activiteit, of andere omstandigheden?


(1) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB 2015, L 141, blz. 73).