Home

Zaak C-224/23 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 april 2023 door Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) en Issam Abdelmouine tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 8 februari 2023 in zaak T-538/21, PBL en WA / Commissie

Zaak C-224/23 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 april 2023 door Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) en Issam Abdelmouine tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 8 februari 2023 in zaak T-538/21, PBL en WA / Commissie

17.7.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/20


Hogere voorziening ingesteld op 11 april 2023 door Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) en Issam Abdelmouine tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 8 februari 2023 in zaak T-538/21, PBL en WA / Commissie

(Zaak C-224/23 P)

(2023/C 252/23)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwiranten: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL), Issam Abdelmouine (vertegenwoordiger: J. Branco, avocat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

Rekwiranten verzoeken het Hof om:

het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 februari 2023 in zaak T-538/21, PBL en WA / Commissie, in zijn geheel te vernietigen;

de eindvorderingen in eerste aanleg van rekwiranten in hun geheel toe te wijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voeren rekwiranten meerdere middelen aan.

Eerste middel: het Gerecht heeft gedwaald omtrent de feiten en het recht door het verzoek tot nietigverklaring wat betreft Penya Barça Lyon niet-ontvankelijk te verklaren, aangezien het procesbelang van eerste rekwirant voorrang krijgt boven dat van tweede rekwirant wanneer meerdere personen een en hetzelfde beroep instellen en het bewijsaanbod van rekwiranten om het procesbelang van eerste rekwirant aan te tonen, werd geweigerd.

Tweede middel: het Gerecht heeft de procedurele rechten van rekwiranten geschonden door geen uitspraak te doen over een aangevoerd middel betreffende de discretionaire bevoegdheid van de Commissie met betrekking tot bij haar ingediende klachten.

Derde middel: het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de directe economische en vermogensrechtelijke belangen van rekwiranten te miskennen.

Vierde middel: schending van artikel 1, onder h), van verordening (EU) 2015/1589 (1) doordat het Gerecht heeft geoordeeld dat tweede rekwirant geen belanghebbende is en dat de belangen van deze laatste niet vergelijkbaar zijn met deze van een aandeelhouder.

Vijfde middel: het Gerecht heeft ten onrechte geoordeeld dat de nieuwe bewijzen die op de dag van de terechtzitting door rekwiranten werden ingediend geen gevolgen hadden voor de beoordelingen van het Gerecht met betrekking tot zijn bevoegdheid, de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het beroep van rekwiranten.

Zesde middel: belangenconflict van een rechter die deel uitmaakt van de rechtsprekende formatie van het Gerecht.


(1) Verordening van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (codificatie) (PB 2015, L 248, blz. 9).