Home

Zaak T-147/23: Beroep ingesteld op 17 maart 2023 — VI/Commissie

Zaak T-147/23: Beroep ingesteld op 17 maart 2023 — VI/Commissie

22.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/61


Beroep ingesteld op 17 maart 2023 — VI/Commissie

(Zaak T-147/23)

(2023/C 179/86)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: VI (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de volgende maatregelen nietig te verklaren:

besluit van 20 mei 2022 waarbij haar is meegedeeld dat zij 53 punten heeft behaald bij het Talent Screener assessement van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/150/21 voor laboranten, terwijl de minimumscore voor toelating tot de volgende fase 57 punten bedraagt;

besluit ARES (2022) s.9324205 van het tot aanstelling bevoegde gezag van 8 december 2022 houdende afwijzing van de klacht die zij op 14 juni 2022 overeenkomstig artikel 90, II, van het Statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie had ingediend en die is geregistreerd onder nr. R/30/22.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij drie middelen aan.

1.

Kennelijk onjuiste beoordeling van de kwalificaties en de duur van de beroepservaring van verzoekster, die door de jury willekeurig is verminderd, alsmede schending van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek waardoor er geen nieuwe indeling van de duur van de beroepservaring binnen de verschillende criteria van de Talent Screener mogelijk was.

2.

Schending van artikel 1, lid 1, van bijlage III bij het Statuut doordat de jury niet bevoegd was om de wegingsfactoren vast te stellen.

3.

Schending van de artikelen 27 en 29 van het Statuut en van artikel 5, eerste alinea, van bijlage III bij het Statuut, doordat de jury de juistheid van de door de kandidaten in de Talent Screener opgegeven kwalificaties en beroepservaring niet heeft gecontroleerd alvorens de lijst van tot de volgende fase van het assessment toegelaten kandidaten op te stellen.