Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. Besluit van de Vlaamse Execitueve van 07/10/1992 houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen Belgisch Staatsblad van 14/12/1922, bladzijde 25778

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 14/12/1922 , Inwerkingtreding: 07/10/1992

 2. Arrêté royal du 19/02/1987 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de l'industrie pharmaceutique. - Erratum - Koninklijk besluit van 19/02/1987 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater, afkomstig van de farmaceutische nijverheid. - Erratum Moniteur belge du 08/04/1988, page 4864

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 08/04/1988 , Pagina: 4864 , Inwerkingtreding: 19/02/1987

 3. Arrêté royal du 22/02/1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de la production des hydrocarbures chlorés - Koninklijk besluit van 22/02/1988 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de produktie van de chloorkoolwaterstoffen Moniteur belge du 08/04/1988, page 4861

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 08/04/1988 , Pagina: 4861 , Inwerkingtreding: 22/02/1988

 4. Arrêté royal du 25/10/1988 relatif aux taux de biodégrabilité de certains agents de surface dans les détergents - Koninklijk besluit van 25/10/1988 betreffende de graad van biologische afbreekbaarheid van bepaalde oppervlakte- actieve stoffen in detergentia Moniteur belge du 10/11/1988, page 15488

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 10/11/1988 , Pagina: 15488 , Inwerkingtreding: 25/10/1988

 5. Besluit van de Vlaamse Executieve van 12/10/1988 tot vaststelling von de waarde van de omzettingscoëfficiënten in eenheden verontreinigende belasting voor het ander dan normaal huisafvalwater afkomstig van de ondernemingen Belgisch Staatsblad van 14/12/1988, bladzijde 17204

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 14/12/1988 , Inwerkingtreding: 12/10/1988

 6. Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30/08/1988 portant agrément de certaines associations de communes en qualité d'organisme d'épuration Moniteur belge du 25/01/1989, page 1327

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 25/01/1989 , Pagina: 1327 , Inwerkingtreding: 30/08/1988

 7. Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09/03/1989 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et à leurs mesures de publicité Moniteur belge du 10/05/1989, page 7921

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 10/05/1989 , Pagina: 7921 , Inwerkingtreding: 09/03/1989

 8. Arrêté royal du 14/06/1989 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant du secteur de la production du carbonate de sodium - Koninklijk besluit van de sectoriële voorwaarden voor de losing, in de gewone oppervlaktewateren, van afvalwater, afkomstig van de sector van de natriumcarbonaatproduktie, Moniteur belge du 30/06/1989, page 14895

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 30/06/1989 , Pagina: 14895 , Inwerkingtreding: 14/06/1989

 9. Loi du 20/04/1989 portant approbation du Protocole d'amendement de la Convention de 1974 pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, fait à paris le 26/03/1986 - Wet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 1974 ter voorkoming van verontreiniging van de zee vanaf het land, opgemaakt te Parijs op 26/03/1986 Moniteur belge du 23/12/1989, page 21005

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 23/12/1989 , Pagina: 21005 , Inwerkingtreding: 20/04/1989

 10. Besluit van de Vlaamse regering van 06/02/1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning Belgisch Staatsblad van 26/06/1991, bl. 14269

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 26/06/1991 , Inwerkingtreding: 06/02/1991

 11. Arrêté ministériel du 03/10/1991 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface contre la pollution et de déversements des eaux usées dans les égouts publics - Ministerieel besluit van 03/10/1991 houdende de voowaarden tot erkenning van laboratoria belast met de officiële analyses inzake bescherming van de oppervlaktewater verontreiniging en d elozing van alvalwater in openbare riolen Moniteur belge du 19/10/1991, page 23462

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 19/10/1991 , Pagina: 23462 , Inwerkingtreding: 03/10/1991

 12. Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/05/1992 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de la production, de la transformation et de l'utilisation du trichloroéthylène, du perchloroéthylène et du trichlorobenzène - Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 21/05/1992 houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie, de omzetting en het gebruik van trichloorethyleen, perchloorethyleen en de trichloorbenzeen in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen Moniteur belge du 17/07/1992, page 16455

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/07/1992 , Pagina: 16455 , Inwerkingtreding: 21/05/1992

 13. Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/05/1992 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux provenant de la production, de la transformation et de l'utilisation du 1-2 dichloroéthane - Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 21/05/1992 houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie, de omzetting en het gebruik van 1-2 dichloorethaan in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen Moniteur belge du 17/07/1992, page 16465

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/07/1992 , Pagina: 16465 , Inwerkingtreding: 21/05/1992

 14. Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/05/1992 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de la production de l'aldrine, de la dieldrine, de l'endrine et de l'isodrine - Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 21/05/1992 houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie van aldrin, dieldrin, endrin en isodrin in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen Moniteur belge du 17/07/1992, page 16460

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/07/1992 , Pagina: 16460 , Inwerkingtreding: 21/05/1992

 15. Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/05/1992 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de la production des hydrocarbures chlorés - Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 21/05/1992 houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie van chloorkoolwaterstoffen in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen Moniteur belge du 17/07/1992, page 16462

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/07/1992 , Pagina: 16462 , Inwerkingtreding: 21/05/1992

 16. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18/06/1992 établissant le classement des eaux de surface - Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 18/06/1992 tot vaststelling van de rangschikking van het oppervlaktewater Moniteur belge du 17/07/1992, page 16467

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/07/1992 , Pagina: 16467 , Inwerkingtreding: 18/06/1992

 17. Besluit van de Vlaamse Executieve van 31/07/1992 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 07/01/1992 houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen Belgisch Staatsblad van 14/12/1992, bladzijde 26630

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 14/12/1992 , Inwerkingtreding: 31/07/1992

 18. Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem 2) Belgisch Staatsblad van 31/07/1995, bl. 526

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 31/07/1995 , Inwerkingtreding: 01/06/1995

 19. Arrêté du 29 juin 2000 du Gouvernement wallon relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines subsatnces dangereuses Moniteur belge du 03/08/2000, page 26705 - SG(00)A/12705 du 12/10/00

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 03/08/2000 , Pagina: 26705 , Inwerkingtreding: 29/06/2000 ; Referentie: (SG(00)A/12705)

 20. Besluit van 20 april 2001 van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Moniteur belge du 10.09.2001 Ed. 2, page 23818 (N. 2001-1801); SG(2001)A/9964 du 11/09/2001)

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 10/09/2001 ; Referentie: (SG(2001)A/9964)

 21. Arrêté du 12 juillet 2002 ministériel établissant un programme de réduction de la pollution des eaux générée par certaines substances dangereuses - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques Moniteur belge du 31/08/2002 p. 38874 (C-2002/27734) (SG(2002)A/9764 du 01/10/2002)

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 31/08/2002 , Pagina: 38874 , Inwerkingtreding: 12/07/2002 ; Referentie: (SG(2002)A/9764)

 22. Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées MB du 21/09/2002 p. 42502

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 21/09/2002 , Pagina: 42502

 23. Arrêté du 12 septembre 2002 du Gouvernement wallon visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 jun 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses MB du 17/10/2002 p. 47501 ( C - 2002/27965 ) (SG(2002)A/11230 du 18/11/2002 - SG(2002)A/11362 du 20/11/2002)

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/10/2002 , Pagina: 47501 , Inwerkingtreding: 12/09/2002

 24. Arrêté ministériel du 11/04/2003 établissant un programme de réduction de la pollution des eaux générée par certaines substances dangereuses - Xylène et Toluène MB du 23/05/2003 p. 28672 (C - 2003/31233) (SG(2003)A/5771 du 18/06/2003)

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 23/05/2003 , Pagina: 28672 , Inwerkingtreding: 11/04/2003 ; Referentie: (SG(2003)A/5771)

 25. Arrêté ministériel établissant un programme de réduction de la pollution des eaux générée par certaines substances dangereuses - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

  Maatregel: Ministerieel Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 05/04/2005 , Pagina: 14370-14595 ; Referentie: (MNE(2005)51171)

 26. Arrêté ministériel établissant un programme de réduction de la pollution des eaux générée par certaines substances dangereuses - Polychlorobiphényles (PCB) et Polychloroterphényles (PCT)

  Maatregel: Ministerieel Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 07/04/2005 , Pagina: 14595-14597 ; Referentie: (MNE(2005)51175)

 27. Arrêté du Gouvernement wallon du 27/02/2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique .

  Maatregel: Regeringsbesluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 13/03/2003 , Pagina: 12093-12114 ; Referentie: (MNE(2005)54819)

 28. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale remplaçant l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses

  Maatregel: Arrêté du Gouvernement ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 28/09/2005 , Pagina: 41832-41832 , Inwerkingtreding: 06/10/2005 ; Referentie: (MNE(2005)60402)

Bulgarije:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Narízení vlády c. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách prípustného znecistení povrchových vod a odpadních vod, nálezitostech povolení k vypoustení odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

  Maatregel: Narízení vlády , Nummer: 61/2003 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 28/02/2003 ; Referentie: (MNE(2003)56400)

 2. Zákon c. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých zákonu (vodní zákon)

  Maatregel: Zákon , Nummer: 254/2001 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 25/07/2001 ; Referentie: (MNE(2003)56402)

 3. Vyhláska Ministerstva zivotního prostredí c. 17/1997 Sb., kterou se vyhlasuje národní prírodní rezervace Ransko a stanoví její blizsí ochranné podmínky

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 17/1997 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 24/02/1997 ; Referentie: (MNE(2003)56895)

 4. Zákon c. 320/2002 Sb., o zmene a zrusení nekterých zákonu v souvislosti s ukoncením cinnosti okresních úradu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 320/2002 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 18/07/2002 ; Referentie: (MNE(2003)56859)

 5. Zákon c. 20/2004 Sb., kterým se mení zákon c. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých zákonu (vodní zákon), ve znení pozdejsích predpisu, a zákon c. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 20/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 23/01/2004 ; Referentie: (MNE(2003)56834)

 6. Vyhláska c. 391/2004 Sb., o rozsahu údaju v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o zpusobu zpracování, ukládání a predávání techto údaju do informacních systému verejné správy

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 391/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/06/2004 ; Referentie: (MNE(2005)60082)

 7. Vyhláska c. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 142/2005 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/04/2005 ; Referentie: (MNE(2005)60083)

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. Lov nr. 178 af 24/05/1972 om bortskaffelse m.v. af olie- og kemikalieaffald. Lovtidende A af 24/05/1972

  Maatregel: Lov , Nummer: 178 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 24/05/1972 , Inwerkingtreding: 24/05/1972

 2. Lov nr. 372 af 13/06/1973 om miljøbeskyttelse

  Maatregel: Lov , Nummer: 372 ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 13/06/1973

 3. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 08/10/1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. Miljø- og Energimin., Miljøstyrelsen, J. nr. 2014-0026

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 921 ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 08/10/1996

 4. Vandmiljøhandlingsplan og tilsunsundersøgelse nr. 5 af 1987 af miljøstyrelsen

  Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

 5. Miljøstyrelsen, tilsyns- og lovkontoret notat om: amternes vandkvalitetsplanlaegning af 15/5/95

  Maatregel: Lov ; Publicatieblad: Administrative measures

 6. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 09/12/1991 om godkendelse af listevirksomhed. Miljøministeriet D 21003-0003

  Maatregel: Administrative measures , Nummer: 794 ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 09/12/1991

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz-PflSchG) vom 15/09/1986 Bundesgesetzblatt Teil I vom 19/09/1986 Seite 1505

  Maatregel: Gesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: Teil I , Publicatiedatum: 19/09/1986 , Pagina: 1505 , Inwerkingtreding: 15/09/1986

 2. Erlaß zur Bekanntmachung der EG-Richtlinie vom 11/03/1983 Staatsanzeiger fur das Land Hessen Seite 817

  Maatregel: Bekanntmachung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 11/03/1983

 3. Runderlaß zur Bekanntmachung der EG-Richtlinie vom 04/05/1983 Niedersachsisches Ministerialblatt Seite 500

  Maatregel: Bekanntmachung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 04/05/1983

 4. Bekanntmachung der EG-Richtlinie, Bayern vom 21/06/1983 Ministerialamtsblatt der Bayerischen Inneren Verwaltung Seite 477

  Maatregel: Bekanntmachung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 21/06/1983

 5. Runderlaß zur Bekanntmachung der EG-Richtlinie vom 19/07/1983 Ministerialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen Seite 1910

  Maatregel: Bekanntmachung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 19/07/1983

 6. Verwaltungsvorschrift zur Bekanntmachung der EG-Richtlinie vom 22/07/1983 Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz Seite 492

  Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 22/07/1983

 7. Bekanntmachung der EG-Richtlinie vom 15/08/1983 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen Seite 493

  Maatregel: Bekanntmachung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 15/08/1983

 8. Verwaltungsvorschrift zur Bekanntmachung der EG-Richtlinie vom 09/11/1983 Gemeinsames Amtsblatt des Landes Baden-Wurttemberg Seite 1218

  Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 09/11/1983

 9. Ausfuhrungsvorschrift zur Anwendung mehrerer EG-Richtlinien vom 25/05/1988 Amtsblatt für Berlin Nr. 29 vom 16/06/1988 Seite 894

  Maatregel: Richtlinie ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 25/05/1988

 10. Verordnung uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser und zur Anpassung der Anlage des Abwasserabgabengesetzes vom 21/03/1997 Bundesgesetzblatt Teil I Seite 566

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: Teil I , Pagina: 566 , Inwerkingtreding: 21/03/1997

 11. Verordnung des Ministeriums fur Umwelt und Verkehr über Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und über Programme zur Verringerung der Gewässerverschmutzung (Gewässerqualitätszielverordnung) GBl. vom 9. Mai 2001, Nr. 8/2001, seite 382; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 12. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme - Bayerische Gewässerqualitätsverordnung (BayGewQV) Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8/2001 seite 179; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 13. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (QuaZProgV) Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 57. Jahrgang Nr. 20, 01/06/2001, seite 156; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 14. Verordnung zur Bestimmung der Verwaltungsbehörde fur die Programmplanung im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A für die Förderperiode 2000-2006 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II - Nr. 6 vom 19. April 2001; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 15. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (Gewässerprogramm- und Qualitäts- Verordnung) Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen Nr. 18/2001 seite 163, 25/05/2001; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 16. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme Vom 20. März 2001 HmbGVBl. Nr. 10, 26/03/2001, seite 40; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 17. Verordnung zur Verringerung der Gewasserverschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe Vom 23. Februar 2001 Niedersächsisches GVBl. Nr. 5/2001, 02/03/2001 seite 79; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 18. Landesverordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (Gewässerprogramm- und Qualitätsziel-Verordnung) Vom 13. Februar 2001 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 13. März 2001 Nr. 6/2001, seite 78; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 19. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme vom 6. April 2001 Amtsblatt des Saarlandes vom 26 April 2001, nr. 141 seite 698; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 20. Verordnung uber Qualitatsziele und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung bei oberirdischen Gewässern (OGew QZ VO) vom 12. März 2001 GVBl. LSA Nr. 11/2001, 19/03/2001; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 21. Landesverordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (Gewässerqualitätszielverordnung - GQZVO) vom 19. April 2001 Tag der Ausgabe : Kiel, 30. April 2001, Nr. 4 seite 53; SG(2001)A/6995 du 20/06/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 22. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (26/7/2001) Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen Teil 1 n° 17 date 3/8/2001 n°s des pages 334 - 339; SG(01)A/9892 du 7/9/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 23. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (23/5/2001) Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin n° 20 date 1/6/2001 n°s des pages 156 - 159; SG(01)A/8197 du 19/7/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 24. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (11/6/2001) Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern n° 7 date 20/6/2001 n°s des pages 167 - 171; SG(01)A/8197 du 19/7/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 25. Verordnung uber Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (1/6/2001) Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen n° 17 date 11/6/2001 n°s des pages 227 - 229; SG(01)A/8197 du 19/7/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 26. Verordnung des Sachsischen Staatsministeriums fur Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von Artikel 7 der Richtlinie 76/464/EWG betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft (1/6/2001) Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt n° 6 date 18/6/2001 n°s des pages 202 - 205; SG(01)A/8197 du 19/7/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 27. Thuringer Verordnung über Qualitatsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (15/5/2001) Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen n° 4 date 31/5/2001 n°s des pages 53 - 55; SG(01)A/8197 du 19/7/2001

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

Estland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Keskkonnajärelevalve seadus

  Maatregel: seadus , Nummer: RT I 2001, 56, 337 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I 2001, 56, 337 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2003)54269)

 2. Saastetasu seadus

  Maatregel: seadus , Nummer: RT I 2004, 32, 228 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I 2004, 32, 228 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2003)54277)

 3. Andmekogude seadus

  Maatregel: seadus ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Publicatiedatum: 01/10/2003 ; Referentie: (MNE(2003)54573)

 4. KEMIKAALISEADUS

  Maatregel: seadus , Nummer: RT I 2004, 45, 315) ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I 2004, 45, 315) , Inwerkingtreding: 27/05/2004 ; Referentie: (MNE(2003)54586)

 5. Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja 2

  Maatregel: Keskkonnaministri määrus , Nummer: RTL, 29.08.2001, 104, 143 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTL, 29.08.2001, 104, 14 , Inwerkingtreding: 01/06/2002 ; Referentie: (MNE(2003)54621)

 6. Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

  Maatregel: Keskkonnaministri määrus , Nummer: RTL, 11.04.2002, 48, 664 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTL, 11.04.2002, 48, 664 , Inwerkingtreding: 01/06/2002 ; Referentie: (MNE(2003)54622)

 7. Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta

  Maatregel: Keskkonnaministri määrus , Nummer: RTL, 24.10.2003, 110, 17 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTL, 24.10.2003, 110, 173 , Inwerkingtreding: 27/10/2003 ; Referentie: (MNE(2003)54640)

 8. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus

  Maatregel: seadus , Nummer: RT I 1999, 25, 363 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I 1999, 25, 363 ; Referentie: (MNE(2003)54829)

 9. Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta

  Maatregel: Keskkonnaministri määrus , Nummer: RTL, 24.10.2003, 110, 173 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTL, 24.10.2003, 110, 173 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2004)50607)

 10. Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid

  Maatregel: Keskkonnaministri määrus , Nummer: RTL, 16.04.2004, 40, 662 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTL, 16.04.2004, 40, 662 , Inwerkingtreding: 19/04/2004 ; Referentie: (MNE(2004)50608)

 11. Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine

  Maatregel: Vabariigi Valitsuse määrus , Nummer: RTI, 18.06.2004, 48, 339 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTI, 18.06.2004, 48, 339 , Inwerkingtreding: 21/06/2004 ; Referentie: (MNE(2004)53160)

 12. Ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinna- ja merevees

  Maatregel: Keskkonnaministri määrus , Nummer: RTL, 22.03.2005, 32, 447 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTL, 22.03.2005, 32, 447 ; Referentie: (MNE(2005)50562)

 13. Keskkonnatasude seadus

  Maatregel: seadus , Nummer: RTI, 20.12.2005, 67, 512 ; Publicatieblad: Riigi teataja , Nummer: RTI, 20.12.2005, 67, 512 ; Referentie: (MNE(2006)50608)

Ierland:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2006European Communities(Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2006

  Maatregel: Statutory Instrument (Regulation or Order) , Nummer: No. 378 of 2006 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Publicatiedatum: 28/07/2006 , Inwerkingtreding: 01/08/2006 ; Referentie: (MNE(2006)55456)

 2. European Communities (Aerial Fertilisation) (Forestry) Regulations 2006

  Maatregel: Statutory Instrument (Regulation or Order) , Nummer: No. 592 of 2006 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Publicatiedatum: 22/12/2006 , Inwerkingtreding: 24/11/2006 ; Referentie: (MNE(2006)58708)

 3. Water Services Act 2007

  Maatregel: Act (primary legislation) , Nummer: 30 of 2007 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Publicatiedatum: 18/05/2007 , Inwerkingtreding: 30/11/2007 ; Referentie: (MNE(2007)57659)

 4. European Communities (Aerial Fertilisation) (Forestry) (Amendment) Regulations 2007

  Maatregel: Statutory Instrument (Regulation or Order) , Nummer: S.I. 790 of 2007 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Publicatiedatum: 07/12/2007 , Inwerkingtreding: 22/11/2007 ; Referentie: (MNE(2008)50268)

Griekenland:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. Acte du Conseil des ministres numéro 144 du 02/11/1987 (subst. dang.), FEK A numéro 197 du 11/11/1987

  Maatregel: Administrative measures , Nummer: 144 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 197 , Publicatiedatum: 11/11/1987 , Inwerkingtreding: 02/11/1987 ; Referentie: (SG(2002)A/01635)

 2. Loi numéro 1650/86, FEK A numéro 160 du 01/12/1986

  Maatregel: ????? , Nummer: 1650/86 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 160 , Publicatiedatum: 01/12/1986

 3. Décision ministérielle numéro 18186/271 du 24/02/1988 (application directive), FEK B numéro 126 du 03/03/1988 Page 2

  Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 18186/271 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 126 , Publicatiedatum: 03/03/1988 , Pagina: 2 , Inwerkingtreding: 24/02/1988

 4. Acte législatif FEK A n° 15 du 02/02/2001, page 219

  Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Publicatiedatum: 02/02/2001 , Pagina: 219

 5. Acte législatif 50388/2704/E103 du 12/12/2003 FEK A n° 1866 du 12/12/2003 p. 25329 (SG(2004)A/523 du 15/01/2004 )

  Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Publicatiedatum: 12/12/2003 , Pagina: 25329 , Inwerkingtreding: 12/12/2003

Spanje:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. Ley n° 29/85 de 02/08/1985 de la Jefatura del Estado sobre regulación de las Aguas BOE n° 189 de 08/08/1985 (Marginal 1981)

  Maatregel: Ley , Nummer: 29/85 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 189 , Publicatiedatum: 08/08/1985 , Inwerkingtreding: 02/08/1985

 2. Corrección de erratas de la Ley n° 29/85 de 02/08/1985 de la Jefatura del Estado sobre regulación de las Aguas BOE n° 243 de 10/10/1985

  Maatregel: Ley , Nummer: 29/85 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 243 , Publicatiedatum: 10/10/1985 , Inwerkingtreding: 02/08/1985

 3. Real Decreto n° 2473/85 de 27/12/1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por el que se establece la Tabla de vigencias de las disposiciones afectadas por la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas BOE n° 2 de 02/01/1986

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 2473/85 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 2 , Publicatiedatum: 02/01/1986 , Inwerkingtreding: 27/12/1985

 4. Real Decreto n° 849/86 de 11/04/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas BOE n° 103 de 30/04/1986 Página 15500

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 849/86 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 103 , Publicatiedatum: 30/04/1986 , Pagina: 15500 , Inwerkingtreding: 11/04/1986

 5. Orden de 12/11/1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales BOE n° 280 de 23/11/1987 Página 34790 (Marginal 26156)

  Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 280 , Publicatiedatum: 23/11/1987 , Pagina: 34790 , Inwerkingtreding: 12/11/1987

 6. Ley n° 24/88 de 28/07/1988 del Mercado de Valores BOE n° 181 de 29/07/1988 Página 23405

  Maatregel: Ley , Nummer: 24/88 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 181 , Publicatiedatum: 29/07/1988 , Pagina: 23405 , Inwerkingtreding: 28/07/1988

 7. Real Decreto n° 927/88 de 29/07/1988 por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas BOE n° 209 de 31/08/1988 Página 26412

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 927/88 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 209 , Publicatiedatum: 31/08/1988 , Pagina: 26412 , Inwerkingtreding: 29/07/1988

 8. Corrección de erratas del Real Decreto n° 927/88 de 29/07/1988 por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas BOE n° 234 de 29/09/1988 Página 28420

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 927/88 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 234 , Publicatiedatum: 29/09/1988 , Pagina: 28420 , Inwerkingtreding: 29/07/1988

 9. Real Decreto n° 258/89 de 10/03/1989, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar BOE n° 64 de 16/03/1989 Página 7359 (Marginal 6150)

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 258/89 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 64 , Publicatiedatum: 16/03/1989 , Pagina: 7359 , Inwerkingtreding: 10/03/1989

 10. Orden de 13/03/1989, por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales BOE n° 67 de 20/03/1989 Página 7692 (Marginal 6455)

  Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 67 , Publicatiedatum: 20/03/1989 , Pagina: 7692 , Inwerkingtreding: 13/03/1989

 11. Orden de 25/05/1992 por la que se modifica la de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales BOE n° 129 de 29/05/1992 Página 18317 (Marginal 12349)

  Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 129 , Publicatiedatum: 29/05/1992 , Pagina: 18317 , Inwerkingtreding: 25/05/1992

Frankrijk:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. Décret n° 77-1133 du 21/09/1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19/07/1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Journal Officiel du 08/10/1977, page 4897

  Maatregel: Décret ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 08/10/1977 , Pagina: 4897

 2. Loi n° 76-663 du 19/07/1976 Journal Officiel du 20/07/1979, page 4320

  Maatregel: Loi ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 20/07/1979 , Pagina: 4320

 3. Décret n° 80-813 du 15/10/1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale Journal Officiel du 17/10/1980, page 2415

  Maatregel: Décret ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 17/10/1980 , Pagina: 2415

 4. Loi n° 85-661 du 03/07/1985 modifiant et complétant la loi n° 76-663 du 19/07/1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Journal Officiel du 04/07/1985, page 7501

  Maatregel: Loi , Nummer: 85-661 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 04/07/1985 , Pagina: 7501 , Inwerkingtreding: 03/07/1985

 5. Arrêté ministériel du 26/09/1985 relatif aux ateliers de traitements de surface Journal Officiel du 16/11/1985, page 13329

  Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 16/11/1985 , Pagina: 13329

 6. Circulaire du 09/06/1986 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Journal Officiel du 10/07/1986, page 8599

  Maatregel: Circulaire ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 10/07/1986 , Pagina: 8599

 7. Décret n° 86-1289 du 19/12/1986 modifiant le décret n° 77-1133 du 21/09/1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19/07/1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 80-813 du 15/10/1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale Journal Officiel du 23/12/1986, page 15407

  Maatregel: Décret , Nummer: 86-1289 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 23/12/1986 , Pagina: 15407 , Inwerkingtreding: 19/12/1986

 8. Décret n° 87-279 du 16/04/1987 relatif aux conditions d'application de la loi n° 64-1245 du 16/12/1964 aux installations classées pour la protection de l'environnement, Journal Officiel du 23/04/1987, page 4519

  Maatregel: Décret ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 23/04/1987 , Pagina: 4519

 9. Décret n° 2005-373 du 20/4/2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangerereuses.

  Maatregel: Décret , Nummer: 2005/378 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 23/04/2005 , Pagina: 00001-00007 ; Referentie: (MNE(2005)50745)

 10. Arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangerereuses

  Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 23/04/2005 ; Referentie: (MNE(2005)50781)

Kroatië:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Italië:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

 1. Legge del 10/05/1976 n. 319, norme per la tutela delle acque dall'inquinamento Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 29/05/1976 n. 141 pag. 4125

  Maatregel: Legge , Nummer: 319 ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 141 , Publicatiedatum: 29/05/1976 , Pagina: 4125 , Inwerkingtreding: 10/05/1976

 2. Decreto legislativo del 27/01/1992 n. 133, attuazione delle direttive n. 76/464/CEE, n. 82/176/CEE, n. 83/513/CEE, n. 84/156/CEE, n. 84/491/CEE, n. 88/347/CEE e n. 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 19/02/1992 n. 41

  Maatregel: Decreto , Nummer: 133 ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 41 , Publicatiedatum: 19/02/1992 , Inwerkingtreding: 27/01/1992

 3. Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel quarto trimestre 1995, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 29/02/1996 n. 50

  Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 41 , Publicatiedatum: 29/02/1996 , Inwerkingtreding: 17/03/1995

 4. Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 1995, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 29/02/1996 n. 50

  Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 41 , Publicatiedatum: 29/02/1996 , Inwerkingtreding: 17/03/1995

 5. Decreto interministeriale del 16/05/1996, attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 13/07/1996 n. 163 pag. 6

  Maatregel: Decreto ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 163 , Publicatiedatum: 13/07/1996 , Pagina: 6 , Inwerkingtreding: 16/05/1996

 6. Decreto 6/11/2003 n° 367Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo11/5/1999 n° 152.

  Maatregel: Decreto , Nummer: 367 ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 5 , Publicatiedatum: 08/01/2004 , Pagina: 17 , Inwerkingtreding: 06/11/2003 ; Referentie: (SG(2004)A/04881)

Cyprus:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. ? ???? ??????? ??? ???????? ??? ????? ??? ??? ??????? ?????

  Maatregel: ????? ; Publicatieblad: Cyprus Gazette , Nummer: 3621 , Publicatiedatum: 12/07/2002 , Pagina: 2121, ?(?)-2151, ?(?) ; Referentie: (MNE(2003)56113)

Letland:

Termijn voor omzetting: 01/05/2004

 1. Likums Par piesarnojumu

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 51 , Publicatiedatum: 29/03/2001 ; Referentie: (MNE(2003)50252)

 2. Par vides aizsardzibu

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 33 , Publicatiedatum: 29/08/1991 ; Referentie: (MNE(2003)50370)

 3. Noteikumi par virszemes un pazemes udenu kvalitati

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 50 , Publicatiedatum: 03/04/2002 ; Referentie: (MNE(2003)50405)

 4. Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju udeni

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 16 , Publicatiedatum: 30/01/2002 ; Referentie: (MNE(2003)50411)

 5. Administrativo parkapumu kodekss

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Publicatiedatum: 01/07/1985 ; Referentie: (MNE(2003)50416)

 6. Ministru Kabineta 2002.gada 9.julija noteikumi Nr. 294

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 109 , Publicatiedatum: 26/07/2002 ; Referentie: (MNE(2003)50423)

Litouwen:

Termijn voor omzetting: 01/05/2004

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. isakymas Nr. 80 "Del tarsos integruotos prevencijos ir kontroles leidimu isdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykliu patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 80/2002 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 85 , Publicatiedatum: 03/09/2002 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2003)50034)

 2. Vandens istatymo pakeitimo istatymas Nr. IX-1388

  Maatregel: Istatymas ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 36 , Publicatiedatum: 16/04/2003 ; Referentie: (MNE(2003)50084)

 3. Lietuvos Respublikos juros aplinkos apsaugos istatymas Nr. VIII-512

  Maatregel: Istatymas , Nummer: VIII-512/1997 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 108 , Publicatiedatum: 28/11/1997 , Inwerkingtreding: 28/11/1997 ; Referentie: (MNE(2003)50106)

 4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymo pakeitimo ir papildymo istatymas Nr. I-1352

  Maatregel: Istatymas , Nummer: I-1352/1996 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 57 , Publicatiedatum: 19/06/1996 , Inwerkingtreding: 19/06/1996 ; Referentie: (MNE(2003)59979)

 5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas Nr. I-2223

  Maatregel: Istatymas , Nummer: I-2223/1992 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 5 , Publicatiedatum: 20/02/1992 , Inwerkingtreding: 21/01/1992 ; Referentie: (MNE(2003)59980)

 6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 23 straipsniu, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir istatymo papildymo 22(1) straipsniu istatymas Nr. IX-677

  Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-677/2001 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 2 , Publicatiedatum: 09/01/2002 , Inwerkingtreding: 09/01/2002 ; Referentie: (MNE(2003)59985)

 7. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. BIRZELIO 29 D. ISAKYMAS NR. D1-330

  Maatregel: Isakymas , Nummer: D1-330/2005 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 103 , Publicatiedatum: 25/08/2005 , Inwerkingtreding: 26/08/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53677)

 8. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 13 D. ISAKYMAS NR. D1-71 "DEL VANDENU TARSOS PAVOJINGOMIS MEDZIAGOMIS MAZINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: D1-71/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 46 , Publicatiedatum: 27/03/2004 , Inwerkingtreding: 28/03/2004 ; Referentie: (MNE(2005)54350)

 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. vasario 21 d. nutarimas Nr. 198

  Maatregel: Nutarimas , Nummer: 198/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 26 , Publicatiedatum: 24/02/2005 , Inwerkingtreding: 25/02/2005 ; Referentie: (MNE(2005)55507)

 10. Lietuvos Respublikos teises gauti informacija is valstybes ir savivaldybiu istaigu istatymo pakeitimo isatymas Nr. X-383 (nauja redakcija)

  Maatregel: Istatymas , Nummer: X-383/2005 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 139 , Publicatiedatum: 26/11/2005 , Inwerkingtreding: 26/11/2005 ; Referentie: (MNE(2005)60187)

 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 20 d. isakymas Nr.408 "Del tersalu ismetimo i aplinka apskaitos tvarkos patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 408/1999 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 8 , Publicatiedatum: 27/01/2000 , Inwerkingtreding: 28/01/2000 ; Referentie: (MNE(2003)50110)

 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 4 d. isakymas Nr. 334 "Del aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 20 d. isakymo Nr. 408 "Del tersalu ismetimo i aplinka apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 334/2003 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 79 , Publicatiedatum: 13/08/2003 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2003)50114)

 13. LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENS ISTATYMO 3 IR 19 STRAIPSNIU PAKEITIMO ISTATYMAS NR. IX-2194

  Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-2194/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 73 , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Inwerkingtreding: 30/04/2004 ; Referentie: (MNE(2006)52721)

 14. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GEGUZES 17 D. ISAKYMAS NR. D1-236 "DEL NUOTEKU TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: D1-236/2006 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 59 , Publicatiedatum: 25/05/2006 , Inwerkingtreding: 26/05/2006 ; Referentie: (MNE(2007)50207)

Luxemburg:

Termijn voor omzetting: 05/05/1976

  Hongarije:

  Termijn voor omzetting: 31/12/2010

  1. 9/2002 (III.22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirol és alkalmazásuk szabályairólr

   Maatregel: Törvény ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 38 , Publicatiedatum: 22/03/2002 , Pagina: 02440-02440 ; Referentie: (MNE(2003)54555)

  2. 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a csatornabírságról

   Maatregel: kormányrendelet ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 119 , Publicatiedatum: 26/10/2001 , Pagina: 8329 ; Referentie: (MNE(2003)54556)

  3. A Kormány220/2004. (VII. 21.) Korm.rendeletea felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól

   Maatregel: kormányrendelet , Nummer: 220/2004 KOR ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2004/102 , Publicatiedatum: 21/07/2004 , Pagina: 09403-09428 ; Referentie: (MNE(2004)50348)

  Malta:

  Termijn voor omzetting: 31/03/2007

   Nederland:

   Termijn voor omzetting: 05/05/1976

   1. Wijziging Regeling milieukwaliteitseisen Scheldebekken

    Maatregel: Regeling , Nummer: MJZ2004032007 ; Publicatieblad: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) , Nummer: 68 , Publicatiedatum: 07/04/2004 , Pagina: 25 , Inwerkingtreding: 05/04/2004 ; Referentie: (SG(2004)A/04694)

   2. Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren.

    Maatregel: Regeling , Nummer: MJZ/2004/128920 ; Publicatieblad: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) , Nummer: 2004/247 , Publicatiedatum: 22/12/2004 , Pagina: 00034-00034 ; Referentie: (MNE(2005)55074)

   3. Koninklijk Besluit, Staatsblad nummer 414 van 1981

    Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 414

   4. Besluit van 03/11/1983 kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren ref: Staatsblad n° 606 van 22/12/1983

    Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 03/11/1983

   5. Wijziging besluit van 03/02/1994 kwaliteitsdoelstellingen en metingoppervlaktewateren ref: Staatsblad n° 89 van 1994

    Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 03/02/1994

   6. Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater van 29/04/1994 ref: Staatsblad n° 344 van 24/05/1994

    Maatregel: Regeling ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 29/04/1994

   7. Wet op de waterhuishouding van 14/06/1989 ref: Staatsblad n° 285 van 13/07/1989

    Maatregel: Wet ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 14/06/1989

   8. Besluit van 21/02/2002, houdende regels voor glastuinbouwvedrijven en voor bepaalde akkerbouwbedrijven (Besluit glastuinbouw) ref: Staatsblad n° 109 du 28/02/2002

    Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 21/02/2002

   Oostenrijk:

   Termijn voor omzetting: 05/05/1976

   1. Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 und das Hydrographiegesetz geändert werden (Wasserrechtsgesetz-Novelle 1997- WRF-Nov.1997) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 74/1997 Ausgegeben am 11/07/1997

    Maatregel: Bundesgesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 74/1997 , Publicatiedatum: 11/07/1997

   2. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Festlegung des Zielzustandes für Oberflächengewässer (Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer - QZV Chemie OG)

    Maatregel: Verordnung , Nummer: II Nr. 96/2006 ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: II Nr. 96/2006 , Publicatiedatum: 02/03/2006 , Inwerkingtreding: 01/04/2006 ; Referentie: (MNE(2006)53294)

   3. Wasserrechtsgesetz, BGBl. Nr. 215/1959 idF Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 760/1992 , insbesondere GG 21, 27, 30ff, 105f und 111

    Maatregel: Bundesgesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 760/1992

   4. Allgemeine Abwasseremissionnsverordnung Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 179/1991

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 179/1991

   5. 1.Emissionsverordnung für kommunales Abwasser (Anlagen )50 EGW) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 180/1991

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 180/1991

   6. Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Erzeugung von gebleichtem Zellstoff Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 181/1991

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 181/1991

   7. Begrenzung von Abwasseremissionen aus Schlachtbetrieben und fleischverarbeitenden Betrieben Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 182/1991

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 182/1991

   8. Begrenzung von Abwasseremissionen aus Milchbearbeitungs- und Milchverarbeitungsbetrieben Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 183/1991

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 183/1991

   9. Begrenzung von Abwasseremissionen aus Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 184/1991

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 184/1991

   10. Änderung der 1.Emissionen für kommunales Abwasser Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 554/1992

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 554/1992

   11. Begrenzung von Abwasseremissionen aus Betrieben zur Behandlung und Beschichtung von metallischen Oberflächen Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 609/1992

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 609/1992

   12. Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Erzeugung von Papier und Pappe Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 610/1992

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 610/1992

   13. Begrenzung von Abwasseremissionen aus grafische oder fotografische Prozesse anwendenden Betrieben Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 611/1992

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 611/1992

   14. Begrenzung von Abwasseremissionen aus Textilveredelungs- und -behandlungsbetrieben Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 612/1992

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 612/1992

   15. Begrenzung von Sickerwasseremissionen aus Abfalldeponien Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 613/1992

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 613/1992

   16. Abänderung der bisherigen Abwasseremissionsverordnung Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 537/1993

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 537/1993

   17. 3.Emissionesverordnung für kommunales Abwasser (Extremlage) Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 869/1993

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 869/1993

   18. Abwasseremissionsverordnung für den medizinischen Bereich Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 870/1993

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 870/1993

   19. Begrenzung von Abwasseremissionen aus Wasch- und Chemischreinigungsprozessen von Textilien Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 871/1993

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 871/1993

   20. Begrenzung von Abwasseremissionen aus Tankstellen und Fahrzeugreparatur Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 872/1993

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 872/1993

   Polen:

   Termijn voor omzetting: 31/12/2010

   1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

    Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 20/06/2001 ; Referentie: (MNE(2003)51903)

   2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

    Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 11/10/2001 ; Referentie: (MNE(2003)53116)

   3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

    Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 16/12/2002 ; Referentie: (MNE(2003)53128)

   4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

    Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/168/1763 , Publicatiedatum: 28/07/2004 ; Referentie: (MNE(2004)50935)

   5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które moga byc odprowadzane w sciekach przemyslowych

    Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/180/1867 , Publicatiedatum: 18/08/2004 ; Referentie: (MNE(2004)50939)

   6. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic miedzy sródladowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnetrznymi i wodami morza terytorialnego

    Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2002/239/2035 , Publicatiedatum: 31/12/2002 ; Referentie: (MNE(2003)53702)

   7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiazku z uzyskaniem przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej

    Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/96/959 , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)58672)

   8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazków dostawców scieków przemyslowych oraz warunków wprowadzania scieków do urzadzen kanalizacyjnych

    Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 14/08/2002 ; Referentie: (MNE(2003)53320)

   9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

    Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2006/137/984 , Publicatiedatum: 31/07/2006 ; Referentie: (MNE(2007)57293)

   10. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazków dostawców scieków przemyslowych oraz warunków wprowadzania scieków do urzadzen kanalizacyjnych

    Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2006/136/964 , Publicatiedatum: 28/07/2006 ; Referentie: (MNE(2007)57386)

   Portugal:

   Termijn voor omzetting: 05/05/1976

   1. Decreto-Lei n. 74/90 de 07/03/1990. Aprova as normas de qualidade da água Diário da republica I Serie n. 55 de 07/03/1990 Página 981

    Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 74/90 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 55 , Publicatiedatum: 07/03/1990 , Inwerkingtreding: 07/03/1990

   2. Declaração de Rectificação de 31/12/1990. Deter sido rectificado o Decreto-Lei n. 74/90, do Ministério do Planeamiento e da Administração do Território, que aprova as normas de qualidade da água, publicado no DR, I Serie, n. 55, de 7 de Março de 1990 Diário da republica I Série n. 300 de 31/12/1990 pagina 5288-(26)

    Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 74/90 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 300 , Publicatiedatum: 31/12/1990 , Pagina: 5288

   3. Decreto-Lei n° 261/2003 de 21 de Outubro Diario da Republica I Serie A n° 244 de 21/10/2003 p. 7032 (SG(2003)A/11625 du 26/11/2003)

    Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 261/2003 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie A nr 244 , Publicatiedatum: 21/10/2003 , Inwerkingtreding: 21/10/2003

   4. Portaria n° 50/2005 de 20/1/2005

    Maatregel: Portaria , Nummer: 2005/50 ; Publicatieblad: Diaro da Republica , Nummer: 2004/14 , Publicatiedatum: 20/01/2005 , Pagina: 00462-00486 ; Referentie: (MNE(2005)54913)

   Roemenië:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Slovenië:

   Termijn voor omzetting: 01/05/2004

   1. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za litje zeleza in jekla ter tempranje

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 90/2000 , Publicatiedatum: 05/10/2000 , Pagina: 10165-10166 ; Referentie: (MNE(2003)52540)

   2. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domacih zivali

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 7/2000 , Publicatiedatum: 28/01/2000 , Pagina: 945-946 ; Referentie: (MNE(2003)52552)

   3. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za ciscenje dimnih plinov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 28/2000 , Publicatiedatum: 30/03/2000 , Pagina: 3564-3565 ; Referentie: (MNE(2003)52620)

   4. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 28/2000 , Publicatiedatum: 30/03/2000 , Pagina: 3570-3571 ; Referentie: (MNE(2003)52622)

   5. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 28/2000 , Publicatiedatum: 30/03/2000 , Pagina: 3580-3581 ; Referentie: (MNE(2003)52623)

   6. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 49/2000 , Publicatiedatum: 06/06/2000 , Pagina: 6702-6703 ; Referentie: (MNE(2003)52625)

   7. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav za proizvodnjo usnja in krzna

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 35/1996 , Publicatiedatum: 05/07/1996 , Pagina: 2972-2974 ; Referentie: (MNE(2003)52738)

   8. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo celuloze

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 853-855 ; Referentie: (MNE(2003)52765)

   9. Uredba o emisiji zivega srebra pri odvajanju odpadnih vod

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 84/1999 , Publicatiedatum: 15/10/1999 , Pagina: 12936-12938 ; Referentie: (MNE(2003)52804)

   10. Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 84/1999 , Publicatiedatum: 15/10/1999 , Pagina: 12939-12941 ; Referentie: (MNE(2003)52808)

   11. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 856-858 ; Referentie: (MNE(2003)52829)

   12. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 866-868 ; Referentie: (MNE(2003)52831)

   13. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo rastlinskih in zivalskih olj in mascob

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 868-870 ; Referentie: (MNE(2003)52835)

   14. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domacih zivali

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 875-877 ; Referentie: (MNE(2003)52839)

   15. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za kloralkalno elektrolizo

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 881-883 ; Referentie: (MNE(2003)52840)

   16. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo zeleza in jekla

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 90/2000 , Publicatiedatum: 05/10/2000 , Pagina: 10166-10168 ; Referentie: (MNE(2003)52975)

   17. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pranje in kemicno ciscenje tekstilij

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 46/2002 , Publicatiedatum: 27/05/2002 , Pagina: 4579-4582 ; Referentie: (MNE(2003)53014)

   18. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroce vode

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 28/2000 , Publicatiedatum: 30/03/2000 , Pagina: 3566-3569 ; Referentie: (MNE(2003)53023)

   19. Uredba o kemijskem stanju povrsinskih voda

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 11/2002 , Publicatiedatum: 11/02/2002 , Pagina: 818-822 ; Referentie: (MNE(2003)53126)

   20. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo nezeleznih kovin

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 90/2000 , Publicatiedatum: 05/10/2000 , Pagina: 10161-10165 ; Referentie: (MNE(2003)53130)

   21. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 877-881 ; Referentie: (MNE(2003)53170)

   22. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrzevanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 10/1999 , Publicatiedatum: 18/02/1999 , Pagina: 870-874 ; Referentie: (MNE(2003)53180)

   23. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 84/1999 , Publicatiedatum: 15/10/1999 , Pagina: 12931-12936 ; Referentie: (MNE(2003)53251)

   24. Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 84/1999 , Publicatiedatum: 15/10/1999 , Pagina: 12941-12946 ; Referentie: (MNE(2003)53252)

   25. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje

    Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 29/2000 , Publicatiedatum: 31/03/2000 , Pagina: 3633-3640 ; Referentie: (MNE(2003)53403)

   26. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnazevanja

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 35/1996 , Publicatiedatum: 05/07/1996 , Pagina: 2953-2963 ; Referentie: (MNE(2003)53498)

   27. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje

    Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 35/1996 , Publicatiedatum: 05/07/1996 , Pagina: 2989-3000 ; Referentie: (MNE(2003)53499)

   28. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje

    Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 106/2001 , Publicatiedatum: 21/12/2001 , Pagina: 11266-11276 ; Referentie: (MNE(2003)53627)

   29. Zakon o vodah

    Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 67/2002 , Publicatiedatum: 26/07/2002 , Pagina: 07648-07680 ; Referentie: (MNE(2003)53847)

   30. Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 75/1997 , Publicatiedatum: 05/12/1997 , Pagina: 5951-5953 ; Referentie: (MNE(2003)52710)

   31. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalisc odpadkov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 7/2000 , Publicatiedatum: 28/01/2000 , Pagina: 944-945 ; Referentie: (MNE(2003)52554)

   32. Pomorski zakonik

    Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 26/2001 , Publicatiedatum: 12/04/2001 , Pagina: 02677-02767 ; Referentie: (MNE(2003)54079)

   33. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za ciscenje odpadnih plinov sezigalnice odpadkov in pri sosezigu odpadkov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 51/2001 , Publicatiedatum: 21/06/2001 , Pagina: 5377-5380 ; Referentie: (MNE(2003)53010)

   34. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za ciscenje odpadnih plinov sezigalnice odpadkov in pri sosezigu odpadkov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 56/2002 , Publicatiedatum: 28/06/2002 , Pagina: 5889-5889 ; Referentie: (MNE(2003)52261)

   35. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za ciscenje odpadnih plinov sezigalnice odpadkov in pri sosezigu odpadkov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 84/2002 , Publicatiedatum: 03/10/2002 , Pagina: 9182-9182 ; Referentie: (MNE(2003)52264)

   36. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posataj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrzevanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 40/2004 , Publicatiedatum: 20/04/2004 , Pagina: 04718-04718 , Inwerkingtreding: 21/04/2004 ; Referentie: (MNE(2005)53571)

   37. Zakon o varstvu okolja

    Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 41/2004 , Publicatiedatum: 22/04/2004 , Pagina: 04818-04853 , Inwerkingtreding: 07/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)59776)

   38. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za ciscenje odpadnih plinov sezigalnice odpadkov in pri sosezigu odpadkov

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 46/2004 , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Pagina: 06256-06256 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)51840)

   39. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrocajo onesnazevanje okolja vecjega obsega

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 97/2004 , Publicatiedatum: 03/09/2004 , Pagina: 11767-11772 , Inwerkingtreding: 18/09/2004 ; Referentie: (MNE(2004)51845)

   40. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

    Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 47/2005 , Publicatiedatum: 13/05/2005 , Pagina: 04737-04749 , Inwerkingtreding: 28/05/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53572)

   Slowakije:

   Termijn voor omzetting: 01/05/2004

   1. Zákon c. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)

    Maatregel: zákon , Nummer: 184/2002 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 77 , Publicatiedatum: 16/04/2002 , Inwerkingtreding: 01/06/2002 ; Referentie: (MNE(2004)58249)

   2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadových vôd a osobitných vôd

    Maatregel: nariadenie , Nummer: 491/2002 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 188 , Publicatiedatum: 23/08/2002 , Inwerkingtreding: 01/09/2002 ; Referentie: (MNE(2004)58250)

   3. Zákon c. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorsích predpisov (vodný zákon)

    Maatregel: zákon , Nummer: 364/2004 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 153 , Publicatiedatum: 24/06/2004 , Inwerkingtreding: 01/07/2004 ; Referentie: (MNE(2004)50033)

   4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú poziadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadových vôd a osobitných vôd

    Maatregel: nariadenie , Nummer: 296/2005 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 127 , Publicatiedatum: 30/06/2005 , Inwerkingtreding: 01/07/2005 ; Referentie: (MNE(2005)52592)

   Finland:

   Termijn voor omzetting: 05/05/1976

    Zweden:

    Termijn voor omzetting: 05/05/1976

    1. Miljöskyddslag, Svensk författningssamling SFS) 1969:387

     Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 387

    2. Miljöskyddsförordning, Svensk författningssamling SFS) 1989:364

     Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 364

    3. Statens naturvårdsverks föreskrifter om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen, Statens naturvårdsverks författningssamling (S NFS) 1995:7

     Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) , Nummer: 7

    Verenigd Koninkrijk:

    Termijn voor omzetting: 05/05/1976

    1. The Public Health (Pollution of the Aquatic Environment) Regulations 1994, Legal Notice No. 122 of 1994 Gibraltar Gazette n° 2,805 of 03/11/1994

     Maatregel: Notice ; Publicatieblad: Gibraltar Gazette , Publicatiedatum: 03/11/1994

    2. The Public Health (Pollution of the Aquatic Environment) Rules 1994, Legal Notice No. 123 of 1994 Gibraltar Gazette n° 2,805 of 03/11/1994

     Maatregel: Notice ; Publicatieblad: Gibraltar Gazette , Publicatiedatum: 03/11/1994

    3. Joint Circular 18/85 and 37/85 of 02/09/1985, Water and Environment (Implementation of the Directive 76/464/EEC)

     Maatregel: Circular ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 02/09/1985

    4. Joint Circular number 7/89 (Deparment of Environment) and 16/89 (Welsh Office) of 30/03/89, Water and Environment

     Maatregel: Circular ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 30/03/1989

    5. The Trade Effluents (Prescribed Processes and Substances) Regulations 1989 S.I. n° 1156 of 1989

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO)

    6. The Surface Waters (Dangerous Substances) (Classifications) Regulations 1989 S.I. n° 2286 of 1989

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO)

    7. The Water Resources Act 1991

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

    8. The Control of Pollution Act 1974

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

    9. The Environment Act 1995

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

    10. The Insolvency Act 1986

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

    11. The Bankruptcy (Scotland) Act 1985

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

    12. The Mines and Quarries Act 1954

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

    13. The Environment Act 1995 (Commencement No.1) Order 1995 S.I. n° 1983 of 1995

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO)

    14. The Surface Waters (Dangerous Substances) (Classification) Regulations 1997 S.I. n° 2560 of 1997

     Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO)