Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2638/95 van de leden Niels SINDAL , Kirsten JENSEN aan de Commissie. Aanduiding van de ingrediënten van leverworst (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2638/95 van de leden Niels SINDAL , Kirsten JENSEN aan de Commissie. Aanduiding van de ingrediënten van leverworst (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2638/95 van de leden Niels SINDAL , Kirsten JENSEN aan de Commissie. Aanduiding van de ingrediënten van leverworst (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 217 van 26/07/1996 blz. 0001


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2638/95 van Niels Sindal (PSE) en Kirsten Jensen (PSE) aan de Commissie (2 oktober 1995)

Betreft: Aanduiding van de ingrediënten van leverworst

De wijze waarop ingrediënten van voedingsmiddelen worden aangeduid is soms zeer ondoorzichtig, hetgeen nadelig of schadelijk kan zijn voor de consumenten van de Unie. Het kan voorkomen dat een consument die een kalfsleverworst heeft gekocht daarna moet constateren dat de worst geen kalfsvlees, maar varkensvlees bevat.

Kan de Commissie daarom mededelen of het strookt met het Duitse voorschrift voor vlees en vleesprodukten nr. 2.11, kalfs-/rundsvlees op een zodanige wijze door varkensvlees te vervangen dat er in het geheel geen kalfsvlees meer verwerkt is in een worst die onder de aanduiding kalfsleverworst wordt verkocht?

Kan de Commissie tevens mededelen of het bovenstaande strijdig is met de geldende EU-wetgeving en zo ja, wat men ter voorkoming van een dergelijke misleiding van de consument in de toekomst aan dit probleem denkt te doen?

Aanvullend antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (17 april 1996)

Ter aanvulling van haar antwoord van 15 november 1995 ((PB C 51 van 21.2.1996. )), kan de Commissie nu het volgende meedelen.

Na de Duitse overheid over het door de geachte Parlementsleden aan de orde gestelde probleem te hebben geraadpleegd, is gebleken dat krachtens de Duitse voorschriften voor vlees en vleesprodukten, "kalfsleverworst¨ die geen kalfslever maar varkenslever bevat, in de handel mag worden gebracht. Voedingsmiddelen die onder deze benaming worden verkocht, moeten echter kalfs- of vaarsvlees bevatten. Aangezien deze benaming sinds jaren wordt gebruikt en de consument door middel van de ingrediëntenlijst wordt ingelicht, meent de Duitse overheid dat de Duitse consument door een dergelijke benaming niet wordt misleid.

In Richtlijn 77/99/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten ((PB L 26 van 31.1.1977. )), als gewijzigd en bijgewerkt bij Richtlijn 92/5/EEG ((PB L 57 van 2.3.1992. )), wordt trouwens bepaald dat, wat de etikettering betreft, de diersoort of de diersoorten waarvan het vlees afkomstig is op de onmiddelijke verpakking of op het etiket van de vleesprodukten zichtbaar moet(en) worden vermeld, voor zover zulks niet duidelijk uit de verkoopbenaming van het produkt of de ingrediëntenlijst overeenkomstig Richtlijn 79/112/EEG ((PB L 33 van 8.2.1979. )) (etikettering van levensmiddelen) blijkt.

Volgens dit antwoord van de Duitse overheid wordt de consument door middel van de ingrediëntenlijst op afdoende wijze ingelicht en zou de verkoopbenaming in kwestie dus in overeenstemming zijn met de bepalingen van Richtlijn 77/99/EEG. Bijgevolg is de Commissie niet voornemens bij de Duitse overheid te interveniëren.