Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2745/95 van Jannis SAKELLARIOU aan de Commissie. Verandering van vestigingsplaats van industriële ondernemingen door de steunverlening van de EU (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2745/95 van Jannis SAKELLARIOU aan de Commissie. Verandering van vestigingsplaats van industriële ondernemingen door de steunverlening van de EU (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2745/95 van Jannis SAKELLARIOU aan de Commissie. Verandering van vestigingsplaats van industriële ondernemingen door de steunverlening van de EU (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 217 van 26/07/1996 blz. 0002


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2745/95 van Jannis Sakellariou (PSE) aan de Commissie (12 oktober 1995)

Betreft: Verandering van vestigingsplaats van industriële ondernemingen door de steunverlening van de EU

1. Is de Commissie zich ervan bewust dat industriële ondernemingen die, daartoe aangemoedigd door de mogelijkheid steun te ontvangen uit de Structuurfondsen van de EU, voornemens zijn in Ierland te investeren en inderdaad ten uitvoer te leggen, daarna niet zelden (waarschijnlijk door de lagere met de produktie en de lonen verbonden indirecte kosten in Ierland) hun oorspronkelijke vestigingsplaats in de Duitse Bondsrepubliek "afwikkelen¨?

2. Is het de Commissie bekend dat zulks gebeurd is bij de American Home Productions Cooperation of de firma Wyeth in Wolfrahtshausen (Beieren)?

3. Acht de Commissie dergelijke praktijken in de geest van de steunverlening uit de Structuurfondsen wenselijk of in de zin van de steun aan investeringen overeenkomstig doelstelling 1? Is de Commissie ook niet van mening dat het hier in feite om een misbruik van EU-steun gaat?

4. Wat denkt de Commissie hiertegen te doen? Voor het geval zij niets denkt te ondernemen, om welke redenen?

Aanvullend antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (24 april 1996)

De Ierse autoriteiten hebben de Commissie informatie verstrekt over de steun die de twee door het geachte Parlementslid genoemde bedrijven hebben ontvangen. American Home Productions Corporation heeft geen steun uit communautaire fondsen ontvangen. Aan Wyeth Company is sinds 1991 3,5 miljoen ecu aan steun uit communautaire bronnen betaald.

Wat de meer algemene aspecten betreft van de vraag welke invloed de steun uit de Structuurfondsen mogelijk uitoefent op vestigingsbeslissingen van bedrijven, verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar het antwoord dat zij op mondelinge vraag H-86/96 van de heer Wolf heeft gegeven tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van februari 1996 ((Handelingen van het Europees Parlement (februari 1996). )).