Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 272/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Televisiereclame voor kinderspeelgoed

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 272/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Televisiereclame voor kinderspeelgoed

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 272/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Televisiereclame voor kinderspeelgoed

Publicatieblad Nr. C 297 van 08/10/1996 blz. 0003


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0272/96 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (15 februari 1996)

Betreft: Televisiereclame voor kinderspeelgoed

Volgens "Agence Europe¨ (11.12.1995) worden de voorzitter van de Commissie, de heer Santer, en vele leden van de Commissie onder druk gezet door grote beroepsorganisaties van de reclameindustrie (lobbies) die protesteren tegen de wetten die betrekking hebben op de reclame voor kinderspeelgoed op de Griekse televisie. De Wereldfederatie van reclamemakers verzoekt de Commissie iets te ondernemen om een einde te maken aan het verbod op reclame voor speelgoed in Griekenland, en zij doet dit in de vorm van een beroep bij het Europese Hof van Justitie.

Kan de Commissie meedelen op welke wijze zij het standpunt van Griekenland heeft verdedigd, aangezien dit naar de letter en de geest overeenstemt met de bepalingen inzake de reclame voor kinderen, die zijn opgenomen in de richtlijn betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lid-staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (89/552/EEG) ((PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23. ))?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (3 juni 1996)

De belangrijkste doelstelling van de Richtlijn "Televisie zonder grenzen¨ is het scheppen van het noodzakelijke juridische kader voor het vrije verkeer van televisieuitzendingen in de Gemeenschap. Hiertoe coördineert zij de nationale regelgevingen op een aantal gebieden. Dit is ook het geval in hoofdstuk IV dat ten doel heeft kijkers, waaronder minderjarigen, te beschermen tegen ieder misbruik van reclame en sponsoring. Een specifieke bepaling (artikel 16) stelt een reeks maatregelen in met het doel in het bijzonder kinderen te beschermen.

De Commissie deelt de zorg van het geachte Parlementslid over de noodzaak om overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie de bescherming van minderjarigen te waarborgen. Niettemin moet de Commissie ook zorgen dat deze maatregelen niet verder gaan dan nodig is om deze doelstellingen te bereiken, d.w.z. dat zij niet zonder reden de vrije dienstverlening mogen beperken. In dit kader onderzoekt de Commissie momenteel of de door Griekenland goedgekeurde maatregelen verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht.