Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 380/96 van Anthony WILSON aan de Commissie. Franse quotaregeling voor muziekuitzendingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 380/96 van Anthony WILSON aan de Commissie. Franse quotaregeling voor muziekuitzendingen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 380/96 van Anthony WILSON aan de Commissie. Franse quotaregeling voor muziekuitzendingen

Publicatieblad Nr. C 217 van 26/07/1996 blz. 0031


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0380/96 van Anthony Wilson (PSE) aan de Commissie (22 februari 1996)

Betreft: Franse quotaregeling voor muziekuitzendingen

Kan de Commissie mededelen of het in strijd is met het principe van het vrije verkeer van goederen, wanneer een lid-staat quota oplegt voor produkten die uit een andere lid-staat komen, en met name of de Franse wetgeving die quota vaststelt voor muziekuitzendingen een aanvaardbaar intern-marktbeleid is?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (11 april 1996)

De Commissie kan het geachte Parlementslid mededelen dat er ten aanzien van de in zijn vraag genoemde Franse wetgeving een klacht is ingekomen.

Radio-uitzendingen zijn diensten in de zin van de artikelen 59 en 60 van het EG-Verdrag en derhalve wordt de wetgeving onderzocht om na te gaan of zij verenigbaar is met artikel 59.

In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen discriminerende en niet-discriminerende maatregelen. Discriminerende maatregelen zijn slechts gerechtvaardigd uit hoofde van een van de redenen van artikel 56 van het EG-Verdrag, namelijk de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Niet-discriminerende beperkingen kunnen rechtvaardiging vinden in doorslaggevende redenen van openbaar belang, wanneer zij in evenredigheid zijn met het beoogde doel.

De desbetreffende wetgeving lijkt beperkingen te stellen op de dienstverlening aan Franse radiostations door artiesten, muziek- en radioprogrammamakers uit andere Lid-Staten. Beperkingen op het verrichten van diensten moeten gerechtvaardigd worden door een doel van openbaar belang en in evenredigheid zijn met dat doel.

Met nadruk dient erop te worden gewezen dat de Commissie de mogelijkheid voor de Lid-Staten om maatregelen te nemen in overeenstemming met een taalbeleid niet betwist. Willen beperkende maatregelen echter verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht, dan moeten zij in evenredigheid met het nagestreefde doel blijken te zijn.

De kern van de zaak is derhalve de evenredigheid en de relevante overwegingen dienaangaande zijn of de maatregel geschikt is voor het beoogde doel, of er minder beperkende maatregelen zijn waarmee het beoogde doel kan worden bereikt en of de maatregel niet verder gaat dan wat nodig is om het doel te verwezenlijken.

De Commissie buigt zich momenteel over door de Franse autoriteiten verstrekte informatie.