Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 449/96 van Anne McINTOSH aan de Commissie. Gemeenschappelijk visserijbeleid - kustvisserij

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 449/96 van Anne McINTOSH aan de Commissie. Gemeenschappelijk visserijbeleid - kustvisserij

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 449/96 van Anne McINTOSH aan de Commissie. Gemeenschappelijk visserijbeleid - kustvisserij

Publicatieblad Nr. C 217 van 26/07/1996 blz. 0044


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0449/96 van Anne McIntosh (PPE) aan de Commissie (16 februari 1996)

Betreft: Gemeenschappelijk visserijbeleid - kustvisserij

Kan de Commissie mededelen hoeveel vlaggeschepen van elk der lid-staten van de EU in haar visserijregister staan vermeld?

Kan de Commisie mededelen hoeveel boetes werden opgelegd aan vissers uit Frankrijk, Spanje, Nederland en België die vissen met schepen onder de twaalf meter en om welke bedrag, in ecu, het hier ging? Kan de Commissie ook voor de jaren 1994 en 1995 cijfers verstrekken met betrekking tot het aantal vervolgingen dat werd ingesteld en het aantal boetes dat werd opgelegd in Frankrijk, Spanje, Nederland en België?

Kan de Commissie in het licht van deze statistieken commentaar geven op de hoogte van de boetes die de rechtbanken van de lid-staten de kustvissers hebben opgelegd in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid?

Is de Commissie bereid de invoering aan te bevelen van een schaal van maximum- en minimumboetes die alle lid-staten op uniforme wijze moeten toepassen?

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen, opdat het gemeenschappelijk visserijbeleid in alle lid-staten eerlijk en gelijkelijk wordt uitgevoerd?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (20 maart 1996)

Volgens het communautair gegevensbestand van vissersvaartuigen ((Verordening (EEG) nr. 163/89 - PB nr. L 20 van 25.1.1989 - vervangen door Verordening (EG) nr. 109/94 - PB nr. L 19 van 22.1.1994. )) was het aantal vissersvaartuigen in elke Lid-Staat per 1 januari 1996 als volgt :

>TABLE>

(*) Alleen Europees Frankrijk

De Lid-Staten zien op de naleving van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid ((PB nr. L 261 van 20.10.1993. )) toe door middel van controles op zee en te land.

De Commissie van haar kant zorgt ervoor dat de communautaire regelgeving door alle Lid-Staten volledig wordt toegepast en dat daarbij geen discriminatie plaatsvindt. Voor deze taak doet de Commissie een beroep op een aantal visserij-inspecteurs, die toezicht uitoefenen op de activiteiten van de nationale autoriteiten en er verslag over uitbrengen. Bovendien hanteert de Commissie de in het EG-Verdrag bepaalde procedures om ervoor te zorgen dat de Lid-Staten hun verdragsverplichtingen volledig nakomen.

Ter uitvoering van artikel 35 van de bovengenoemde verordening zal de Commissie voorts in de komende dagen een verslag over de controle op de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid vaststellen en aan de Raad en het Parlement doen toekomen. In dat verslag wordt ingegaan op de door het geachte Parlementslid aan de orde gestelde vragen en het bevat ook relevante statistische gegevens.