Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 530/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. HELIOS-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 530/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. HELIOS-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 530/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. HELIOS-programma

Publicatieblad Nr. C 185 van 25/06/1996 blz. 0069


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0530/96 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (11 maart 1996)

Betreft: HELIOS-programma

In hoeverre zijn organisaties van gehandicapte personen als consumenten van goederen en diensten betrokken in het HELIOS-programma ten opzichte van organisaties die dergelijke diensten produceren en organiseren en in welke verhouding alsmede in absolute getallen kan deze deelneming worden uitgedrukt?

Kan de Commissie nader aandacht schenken aan dit onderwerp in een volgend programma?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (19 april 1996)

Gehandicaptenorganisaties spelen op verschillende terreinen een actieve rol in het Helios II-programma, o.a. bij de uitwisselingsactiviteiten, en ook op meer formeel niveau bij het toezicht op het programma in het kader van het Europees Gehandicaptenforum.

De meeste deelnemende organisaties hebben een breed mandaat: zij vertegenwoordigen ofwel mensen met een specifieke handicap (b.v. autisme) ofwel een reeks handicaps met betrekking tot gemeenschappelijke problemen (b.v. onderwijs of openbaar vervoer). De toepassing van de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie houdt meer in dan de gehandicapten als consumenten te beschouwen. Behalve dat de dienstverlening vanuit het oogpunt van de consument beschouwd moet worden, dient ook aandacht besteed te worden aan andere gebieden die hiermee niet rechtstreeks verband houden.

Thema's in verband met de gehandicapten als consumenten worden besproken in het Europees Gehandicaptenforum; dergelijke onderwerpen zijn de BTW, de heffing op lege cassettebandjes, en telematica. De problemen van gehandicapten in hun hoedanigheid van consumenten kunnen ook aan de orde komen in algemene vergaderingen van het Consumentencomité, dat in de plaats is gekomen van de Consumentenadviesraad, maar met een andere structuur en een ander mandaat.