Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 582/96 van Jens-Peter BONDE aan de Commissie. Aanbestedingsrichtlijnen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 582/96 van Jens-Peter BONDE aan de Commissie. Aanbestedingsrichtlijnen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 582/96 van Jens-Peter BONDE aan de Commissie. Aanbestedingsrichtlijnen

Publicatieblad Nr. C 217 van 26/07/1996 blz. 0075


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0582/96 van Jens-Peter Bonde (EDN) aan de Commissie (11 maart 1996)

Betreft: Aanbestedingsrichtlijnen

Kan de Commissie voorstellen de maximumbedragen in de aanbestedingsrichtlijnen te verhogen ter voorkoming van de problemen waarover wordt gesproken in Erhvervs-Bladet van maandag 26 februari 1996?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (9 april 1996)

De Commissie overweegt geen algemene verhoging van de drempelwaarden waarboven de richtlijnen inzake overheidsopdrachten (92/50/EEG ((PB L 209 van 24.7.1992 )), 93/36/EEG, 93/37/EEG, 93/38/EEG ((PB L 199 van 9.8.1993. ))) van toepassing zijn en kan dit trouwens niet eenzijdig doen zonder inbreuk te maken op de internationale verplichtingen die voortvloeien uit de recentelijk goedgekeurde overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA), die op 1 januari 1996 in werking is getreden. Wijzigingen in de drempelwaarden, die ook van invloed zouden zijn op de betrekkingen met derde landen die partij zijn bij de GPA, zouden in feite het onderwerp moeten uitmaken van nieuwe onderhandelingen over deze overeenkomst, waarvan de totstandbrenging moeilijkheden heeft opgeleverd. Het lijkt momenteel dan ook niet aangewezen om hierover opnieuw te gaan onderhandelen.

In verband met de wisselkoersen zijn de drempelwaarden die tot 31 december 1997 gelden voor onder de GPA vallende opdrachten, behalve de drempelwaarde die van toepassing is op bepaalde door de centrale overheid geplaatste opdrachten voor dienstverlening, echter iets hoger dan de in de huidige richtlijnen inzake overheidsopdrachten aangegeven drempels. In haar voorstellen tot wijziging van de richtlijnen om deze in overeenstemming te brengen met de GPA ((COM (95) 107 def. - PB C 138 van 3.6.1995. )) heeft de Commissie voorgesteld om de in de Gemeenschap toepasselijke drempelwaarden op één lijn te brengen met die welke in het kader van de GPA gelden.

Ten aanzien van de problemen waarover wordt gesproken in het door het geachte Parlementslid genoemde krantenartikel zij beklemtoond dat de moeilijkheden bij het instellen van een gunningsprocedure overeenkomstig de richtlijnen inzake overheidsopdrachten waarschijnlijk zullen afnemen naarmate de aanbestedende diensten vertrouwd raken met de procedure. Voorts mag niet uit het oog verloren worden dat voor het plaatsen van een opdracht enige voorbereiding nodig is, ongeacht of deze al dan niet onder de richtlijnen valt, en dat het verhogen van de drempelwaarden nadelig kan zijn voor veel ondernemingen, niet het minst voor kleine en middelgrote bedrijven.

Ten slotte moet rekening gehouden worden met de uit de GPA voortvloeiende kansen voor communautaire ondernemingen, aangezien de nieuwe overeenkomst naar schatting in het algemeen ongeveer tienmaal omvangrijker is dan de overeenkomst van 1979 en dat de waarde van de binnen de werkingssfeer van de GPA vallende overheidsopdrachten circa 350 miljard ecu per jaar.zal bedragen.