Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 590/96 van Doeke EISMA aan de Commissie. Bijdrage voor "technische bijstand" als onderdeel van het Enig Programmeringsdocument in het kader van doelstelling- 5b-programma' s van de structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 590/96 van Doeke EISMA aan de Commissie. Bijdrage voor "technische bijstand" als onderdeel van het Enig Programmeringsdocument in het kader van doelstelling- 5b-programma' s van de structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 590/96 van Doeke EISMA aan de Commissie. Bijdrage voor "technische bijstand" als onderdeel van het Enig Programmeringsdocument in het kader van doelstelling- 5b-programma' s van de structuurfondsen

Publicatieblad Nr. C 217 van 26/07/1996 blz. 0076


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0590/96 van Doeke Eisma (ELDR) aan de Commissie (1 maart 1996)

Betreft: Bijdrage voor "technische bijstand¨ als onderdeel van het Enig Programmeringsdocument in het kader van doelstelling-5b-programma's van de structuurfondsen

Op de begrotingen van programma's die in het kader van doelstelling 5b van de structuurfondsen worden uitgevoerd, kan een post "technische bijstand¨ worden opgenomen. Nu blijkt bij decentrale overheden veel onzekerheid te bestaan wat onder deze noemer op de begroting kan worden gezet. Zo is bij vele onduidelijk of het programma-management (vrijgestelde ambtenaren) met deze "technische bijstand¨ gefinancierd kunnen worden.

Daarnaast blijkt met name bij programma's met een geringe omvang het budget voor "technische bijstand¨ vaak te gering.

1. Kan de Commissie een overzicht geven van wat onder de post "technische bijstand¨ op de begroting van doelstelling 5b project mag worden opgenomen?

2. Indien programma-management uit de post "technische bijstand¨ gefinancierd kan worden, kan het budget hiervoor bij kleine programma's dan verhoogd worden om aan de relatief hoge managementkosten tegemoet te komen?

3. Indien programma-management niet uit de post "technische bijstand¨ gefinancierd kan worden, kan de Commissie aangeven waar deze kosten dan wel op de begroting kunnen worden opgenomen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (17 april 1996)

Krachtens artikel 5, lid 2, onder e), van Verordening (EEG) nr. 2052/88 (gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2081/93 van de Raad van 20 juli 1993 ((PB nr. L 193 van 31. 7.1993. ))) is technische bijstand een van de vormen van bijstandsverlening. In het kader van de technische bijstand kan met name financiële steun worden verkregen voor maatregelen inzake de voorbereiding van, de beoordeling vooraf van, het toezicht op en de evaluatie van de acties en voor proef- en demonstratieprojecten.

Het is inderdaad mogelijk om in het kader van de technische bijstand de tenuitvoerlegging van een programma te financieren, op voorwaarde dat de betrokken uitgaven subsidiabel zijn. Ten aanzien van de vraag of de huishoudelijke uitgaven van overheidsdiensten van de Lid-Staten in het kader van de technische bijstand subsidiabel zijn, is de Commissie van mening dat extra bedrijfskosten van bemiddelende instanties die geen overheidsdienst zijn en door de betrokken Lid-Staat in overleg met de Commissie zijn aangewezen, tot de subsidiabele uitgaven kunnen behoren, voor zover deze kosten rechtstreeks verband houden met het beheer van de aan de zorg van die instanties toevertrouwde communautaire kredieten, er gegronde redenen voor zijn en zij vooraf - namelijk bij het geven van de beschikking over de bijstand uit de Fondsen - zijn goedgekeurd.

Dit betekent echter niet noodzakelijk dat alle uitgaven van administratieve aard die door overheidsdiensten van de Lid-Staten worden gedaan, van medefinanciering door de Structuurfondsen zijn uitgesloten. Als naast de gewone uitgaven extra uitgaven moeten worden gedaan omdat de Commissie uitdrukkelijk aanvullende eisen stelt (b.v. een intensiever toezicht en een uitgebreidere evaluatie), zijn die extra uitgaven subsidiabel. Uiteraard moet de Lid-Staat het bewijs leveren dat het om extra uitgaven gaat. Deze uitgaven moeten ook van tevoren door de Commissie zijn goedgekeurd.

De financiële bijdrage van de Gemeenschap in het kader van de technische bijstand wordt vastgesteld in het financieringsplan dat deel uitmaakt van de beschikking van de Commissie tot goedkeuring van het enig programmeringsdocument over de structurele bijstand van de Gemeenschap. Meestal is die bijdrage voldoende voor de bovengenoemde werkzaamheden. Zo nodig kan de Commissie, na van het toezichtcomité een daartoe strekkend voorstel te hebben ontvangen, haar beschikking op basis van een passende motivering aanpassen.