Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 671/96 van Christian JACOB aan de Commissie. Gevolgen van het vonnis van het Hof van Justitie van 14 december 1995

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 671/96 van Christian JACOB aan de Commissie. Gevolgen van het vonnis van het Hof van Justitie van 14 december 1995

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 671/96 van Christian JACOB aan de Commissie. Gevolgen van het vonnis van het Hof van Justitie van 14 december 1995

Publicatieblad Nr. C 280 van 25/09/1996 blz. 0060


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0671/96 van Christian Jacob (UPE) aan de Commissie (15 maart 1996)

Betreft: Gevolgen van het vonnis van het Hof van Justitie van 14 december 1995

Bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is er door middel van prijsverlaging voor de Europese granen naar gestreefd deze weer concurrerend met vervangende produkten uit de derde landen te maken.

Tot deze vervangende produkten behoort corn gluten feed (douanepost 2303) waarvoor noch rechten noch heffingen noch contingenten gelden in tegenstelling tot bijvoorbeeld maniok.

Het vonnis van het Hof van Justitie van 14 december 1995 over de indeling van verrijkt corn gluten feed zoals gedefinieerd bij de Overeenkomst van Blaire House zou ertoe kunnen leiden dat dit produkt van post 2303 met nulrechten uitgesloten wordt.

In dat geval heeft de Commissie reeds aangekondigd het produkt onder post 2309 (veevoeder) te willen opnemen.

Kan de Commissie mededelen:

1. Mochten de nulrechten gehandhaafd blijven op een douanepost waaraan zij in beginsel de voorkeur geeft namelijk die van veevoeder (2309) is de Commisie dan van zins een quotum toe te passen of denkt zij het peil van deze invoer bijzonder nauwlettend in het oog te houden?

2. Zal de douanecontrole op verrijkt corn gluten feed dat microscopisch onderzoek uitsluit dezelfde zijn in post 2303 en in post 2309?

3. Op welke douanepost zal corn gluten feed ondergebracht worden dat door actieve veredeling van maïs verkregen en binnen de Europese Unie in het vrije verkeer gebracht is?

4. Hoe hebben zich in vergelijking met de periode van voor de Overeenkomst van Blair House (1990-1992) de respectieve hoeveelheden van ruwe ingevoerde corn gluten feed (al of niet verrijkt) en die welke na actieve veredeling in het vrije verkeer gebracht zijn ontwikkeld met name in 1995?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (11 april 1996)

1. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 14 december 1995 ((PB C 64 van 2.3.1996. )) en overeenkomstig het voorstel van de Commissie heeft de Raad besloten dat het produkt, als gedefinieerd bij de Overeenkomst van Blair House, valt onder GN-code 2309 90 20, d.w.z. dat het een bereiding is van de soort die gebruikt wordt voor het voederen van dieren en die vrij van rechten wordt ingevoerd.

De Commissie wil de internationale verbintenissen van de Gemeenschap op dit gebied niet in gevaar brengen en is niet voornemens een invoerquotum toe te passen. In het kader van een "monitoring group¨ die regelmatig met de autoriteiten van de Verenigde Staten bijeenkomt, ziet de Commissie er nauwgezet op toe dat het produkt volgens de regels wordt ingevoerd.

2. Of het produkt beantwoordt aan de vastgestelde definitie wordt, als de partijen niet vergezeld gaan van de twee specifieke certificaten die zijn voorgeschreven bij Verordening (EG) nr.2019/94 ((PB L 203 van 6.8.1994. )), geverifieerd middels laboratoriumanalyse. Als de certificaten worden overgelegd, gelden de gebruikelijke controles bij invoer die ook een microscopisch onderzoek kunnen omvatten om de aard van de ingrediënten te bepalen.

3. Als het in het actieve veredelingsverkeer verkregen corn gluten feed beantwoordt aan de definitie van echte afvallen van zetmeelfabrieken van GN-code 2303 10 19 moet het onder die post worden ingedeeld; als het produkt niet aan die definitie beantwoordt, maar wel aan de definitie van de Overeenkomst van Blair House, valt het produkt onder GN-code 2309 90 20.

4. De totale invoer corn gluten feed in de Gemmenschap (EUR 12) heeft zich als volgt ontwikkeld ((Bron: Eurostat. )):

1990 - 5 611 000 ton

1991 - 5 321 000 ton

1992 - 6 290 000 ton

1993 - 5 852 000 ton

1994 - 5 497 000 ton

1995 - 3 249 000 ton (eerste halfjaar).

Bovenstaande getallen omvatten ook de invoer van corn gluten feed dat is geproduceerd bij verwerking in het kader van het actieve veredelingsverkeer, maar die invoer kan niet afzonderlijk worden gespecificeerd.