Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 840/96 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Douanefraude met tabak

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 840/96 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Douanefraude met tabak

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 840/96 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Douanefraude met tabak

Publicatieblad Nr. C 305 van 15/10/1996 blz. 0022


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0840/96 van José Barros Moura (PSE) aan de Commissie (12 april 1996)

Betreft: Douanefraude met tabak

Volgens berichten in de pers zou met de douanefraude met tabak een bedrag gemoeid zijn van in totaal circa 200 miljard escudo, waarvan alleen in Portugal 16 miljard escudo.

Kan de Commissie gelet op het bovenstaande meedelen: 1. welk verband er bestaat tussen deze fraude en de douaneregelingen in de interne markt;

2. of het ontbreken van fysieke controles fraude vergemakkelijkt;

3. of de betrokken transportbedrijven kunnen worden geïdentificeerd;

4. welke bedragen met fraude zijn gemoeid per lid-staat van herkomst van de betrokken bedrijven;

5. welke maatregelen zij voorstelt om de verschuldigde accijnzen te verhalen op de bedrijven die borgsommen hebben gestort;

6. welke preventieve controlemaatregelen met een afschrikkende werking op fraudeurs zij in de toekomst denkt te nemen, of is zij van mening dat de huidige regelingen afdoende zijn?

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie (21 mei 1996)

De Commissie is op de hoogte van een aantal gevallen van sigarettensmokkel op grote schaal, waarvan sommige in Portugal. De Commissie verwijst het geachte Parlementslid ook naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-3638/95 van de heer Wynn ((PB C 112, 17.4.1996. )).

Fraudes waarbij misbruik van het stelsel van douanevervoer plaatsvindt, zijn de laatste jaren frequenter geworden. Het stelsel wordt misbruikt door de illegale invoer van sigaretten zonder betaling van douanerechten, BTW en accijnzen. In dit verband zij erop gewezen dat de inhoud van een enkele container sigaretten kan neerkomen op een bedrag van 1 miljoen ecu aan rechten of belastingen.

De Lid-Staten zijn verantwoordelijk voor controles. Goedgerichte selectieve fysieke steekproeven zijn een essentieel element van ieder controlestelsel.

In de betrokken Lid-Staten worden de gerechtelijke procedures in gevallen van sigarettensmokkel voortgezet. De Commissie kan derhalve geen details onthullen.

De terugvordering van ontdoken rechten valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten. De stelsels van douanevervoer zijn gebaseerd op een systeem van financiële zekerheid dat ten doel heeft de betaling van rechten te waarborgen. Sigaretten zijn gevoelige produkten waarvoor de doorlopende zekerheid onlangs tijdelijk verboden is ((Beschikking van de Commissie 95/521/EG, PB L 299, 12.12.1995. )). Er werd ingezien dat deze zekerheid onvoldoende was, gezien de hoge rechten en heffingen op sigaretten. Daarom geldt thans een zekerheid voor een enkele doorvoeroperatie die van toepassing is op alle betrokken rechten.

Tenslotte wijst de Commissie erop dat een versterking van de regelingen douanevervoer noodzakelijk is, zoals onlangs in haar werkprogramma 1996 inzake fraudebestrijding is aangekondigd ((COM(96) 17. )). Dit programma bevat initiatieven op administratief, wettelijk en operationeel niveau. Zo worden momenteel onder meer de activiteiten van de administratieve eenheid "sigaretten¨ uitgebreid.