Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 932/96 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Veevoerprodukten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 932/96 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Veevoerprodukten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 932/96 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Veevoerprodukten

Publicatieblad Nr. C 345 van 15/11/1996 blz. 0018


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0932/96 van Shaun Spiers (PSE) aan de Commissie (23 april 1996)

Betreft: Veevoerprodukten

Kan de Commissie mededelen welke verordeningen van de EU er bestaan ten aanzien van biologisch voer voor vee en pluimvee en met name voor:

1. herkauwend vee

2. ander vee

3. gevogelte

4. gekweekte vis?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (3 juni 1996)

Voor de intracommunautaire handel in diervoeders gelden strikte voorschriften inzake etikettering, het gebruik van additieven en grondstoffen, de aanwezigheid van contaminanten en de erkenning en inspectie van diervoerproducerende bedrijven. Deze voorschriften zijn van toepassing op alle diervoeders die zijn bestemd voor diersoorten voor menselijke consumptie.

Wat de diergezondheid en de volksgezondheid betreft zijn de voorwaarden voor de produktie van diervoeders van dierlijke oorsprong vastgesteld in een aantal communautaire regelingen:

- Richtlijn 90/667/EEG ((PB L 363 van 27.12.1990. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.)) van de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begrepen). In deze richtlijn zijn voorschriften vastgesteld betreffende de hygiëne bij het verzamelen en vervoeren van dierlijke afvallen, voorschriften betreffende de hygiëne in verwerkingsbedrijven van dierlijke afvallen, en microbiologische voorschriften waaraan de produkten na verwerking moeten voldoen;

- Beschikking 92/562/EEG ((PB L 359 van 9.12.1992. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.)) van de Commissie tot goedkeuring van alternatieve warmtebehandelingssystemen voor de verwerking van hoog-risicomateriaal;

- Beschikking 94/382/EG ((PB L 172 van 7. 7.1994.)) van de Commissie (laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 95/29/EG ((PB L 38 van 18. 2.1995.))), inzake de goedkeuring van alternatieve warmtebehandelingssystemen voor de verwerking van dierlijke afvallen van herkauwers, met het oog op de inactivering van de agentia van spongiforme encefalopathie. Deze beschikking verbiedt met name het gebruik van een bepaald uitsmeltsyteem (het systeem "toegevoegd vet, continu-procédé vacuüm¨), en stelt nieuwe tijd- en temperatuurparameters vast voor alle andere overeenkomstig Beschikking 92/562/EEG erkende systemen voor de verwerking van dierlijke afvallen van herkauwers;

- Beschikking 94/381/EG ((PB L 172 van 7. 7.1994.)) van de Commissie betreffende bepaalde beschermende maatregelen ten aanzien van boviene spongiforme encefalopathie en het vervoederen van van zoogdieren afkomstig eiwit. Op grond van deze beschikking is het gebruik van van weefsel van zoogdieren afkomstig eiwit voor de voedering van herkauwers verboden;

- Beschikking 91/516/EEG ((PB L 281 van 9.10.1991.)) van de Commissie tot vaststelling van een lijst van voor gebruik in mengvoeders verboden ingrediënten. Deze lijst bevat ingrediënten als faecaliën en urine, leder en afval van leder.