Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 983/96 van Luigi MORETTI aan dee Raad. Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 983/96 van Luigi MORETTI aan dee Raad. Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 983/96 van Luigi MORETTI aan dee Raad. Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

Publicatieblad Nr. C 305 van 15/10/1996 blz. 0034


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0983/96 van Luigi Moretti (ELDR) aan de Raad (29 april 1996)

Betreft: Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

De EU heeft tot taak via de algemene beginselen van het communautair recht toe te zien op de eerbiediging van de mensenrechten.

Zowel de lid-staten als de instellingen van de EU hebben bij diverse gelegenheden gewezen op het belang van de eerbiediging van die rechten.

Volgens het Hof van Justitie bevat het EG-Verdrag elementen die toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens in de weg staan.

Hoe denkt de Raad, gezien de beperkingen die voortvloeien uit artikel 235, ervoor te zorgen dat de EU wetten kan uitvaardigen en overeenkomsten kan sluiten op het gebied van de mensenrechten?

Antwoord (7 augustus 1996)

Zoals de Geachte Afgevaardigde zelf al zegt, heeft het Hof van Justitie in advies 2/94 van 28 maart 1996 geconcludeerd dat de Europese Gemeenschap bij de huidige stand van het Gemeenschapsrecht niet bevoegd is toe te treden tot het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De Intergouvernementele Conferentie zou in voorkomend geval wijzigingen op de verdragen kunnen voorstellen om het mogelijk te maken de initiatieven te nemen waarop door de Geachte Afgevaardigde in zijn vraag wordt gedoeld.