Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1038/96 van Glyn FORD aan de Commissie. Wettelijk recht op vrije dagen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1038/96 van Glyn FORD aan de Commissie. Wettelijk recht op vrije dagen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1038/96 van Glyn FORD aan de Commissie. Wettelijk recht op vrije dagen

Publicatieblad Nr. C 280 van 25/09/1996 blz. 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1038/96 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie (3 mei 1996)

Betreft: Wettelijk recht op vrije dagen

Wat is de situatie in de verschillende lid-staten met betrekking tot het wettelijk recht op vrije dagen?

Wat zijn per lid-staat de rechten van werknemers op deze vrije dagen?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (10 juni 1996)

De Commissie neemt aan dat de vraag van de geachte afgevaardigde betrekking heeft op officiële vrije dagen (betaalde feestdagen), en niet op betaalde vakantie, een onderwerp dat behandeld wordt in artikel 7 van de Richtlijn van de Raad 93/104/EG betreffende bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd ((PB L 307 van 31.12.1993. )).

De situatie met betrekking tot het recht op vrije dagen is complex. Twaalf Lid-Staten kennen specifieke wetgeving inzake vrije dagen; in Denemarken en Zweden zijn de desbetreffende rechten vastgelegd in collectieve overeenkomsten, en in het Verenigd Koninkrijk in de indviduele arbeidsovereenkomsten. Ook in landen met wetgeving voorzien de CAO's soms in extra vrije dagen. De regels voor het geval deze vrije dagen op een rustdag vallen zijn per Lid-Staat verschillend.

De rechten ten aanzien van officiële vrije dagen en de doorbetaling van het loon op die dagen zijn ook uiteenlopend. Een aantal elementen komt in meerdere Lid-Staten voor: werknemers hebben normaliter recht op doorbetaling op die dagen, het is de werkgever die betaalt en niet bijvoorbeeld de overheid, en de doorbetaling staat los van de betaalde vakantie. In de meeste Lid-Staten geleden voor feestdagen dezelfde regels als voor zondagen wat betreft het werken op die dagen en de compensatie daarvoor in geld of vrije tijd.

De Commissie heeft in 1996 een lijst van feestdagen gepubliceerd ((PB C 45 van 17.02.1996. )).